صفحه اول

مقدمه ای بر تاریخ چپ ایران

سخنرانی اول : از انقلاب مشروطه تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

از سلسله بحث های آموزشی ارائه شده در حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست در سال ۲۰۰۸
  1. مقدمه
  2. روش برخورد
  3. تولد چپ در انقلاب مشروطه
  4. فرقه اجتماعیون عامیون
  5. از مشروطه تا تشکیل حزب کمونیست
  6. مختصات حزب کمونیست
  7. دوران سلطنت رضا شاه
  8. سالهای ١٣٢٠ تا کودتای ١٣٣٢
  9. پرسش و پاسخ