صفحه اول

منشویسم، بلشویسم و لنینیسم؛

بررسی تحلیلی انقلاب روسیه،
۱۹۱۷-۱۹۲۷

سه سخنرانی در انجمن مارکس لندن

سخنرانی اول - شنبه ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
روسیه و حزب سوسیال دمکرات کارگران روسیه تا فوریه ۱۹۱۷


سخنرانی دوم - شنبه ۶ اکتبر ۲۰۰۱
جنگ اول جهانی، انقلاب فوریه ۱۹۱۷، از فوریه تا اکتبر ۱۹۱۷


سخنرانی سوم - شنبه ۸ ژوئن ۲۰۰۲
از ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۷