صفحه اول
توضیح: سال های ۸۹ و ۹۰ میلادی حزب کمونیست ایران شاهد طرح کامل بحث هائی از جانب منصور حکمت تحت عنوان "کمونیسم کارگری" بود. این بحث، هنگامی که به نقد از کومه له تسری یافت با عکس العملی از جانب کمیته رهبری کومه له (ک.ر.) روبروو شد که برای سنگری بندی در مقابل "نفی کومه له" به عقب مانده ترین شیوه های تشکیلاتی و نظرگاه های سیاسی اتکا داشت. در آن زمان بخش بزرگی از تشکیلات کومه له، با نقطه عزیمت های متفاوت، در مقابل ک.ر. ایستاد. اسناد این جدال ها منتشر شده اند. آنچه در اینجا میخوانید بخشی نامه هائی است که طی این مدت خطاب به رفقای مختلف نوشته ام. در این دوره من، علاوه بر عضویت در کانون کمونیسم کارگری، در پست دبیر کمیته مرکزی و بعدا عضو دفتر سیاسی کار کردم. انتشار این نامه ها و نوشته ها میتواند تصویری ابژکتیو تر از کشاکش های آن دوره را بدست بدهد.

نامه به کمیته رهبری کومه له در مورد تجدید آرایش تشکیلات علنی

شماره:ک-٦١٣

تاریخ:٧/١٠/٨٩

رفقای عزیز ک.ر. کومه له

با گرمترین درودها

کمیته اجرائى طرحى را که ک.ر. برای تجدید آرایش تشکیلات علنى تهیه کرده است، مورد بررسى قرار داد. به نظر ما این طرح دارای اشکالات و ابهامات جدیى است و منظور قطعنامه مصوب پلنوم پنجم و بحث های مطرح شده در این باره را منعکس نمیکند.در این نامه ما تنها به مهمترین نکاتى که با آن مخالف هستیم خلاصه وار اشاره میکنیم و توضیح بیشتر این نکات و نکات دیگر را به جلسه حضوری موکول میکنیم.

مقدمه طرح ک.ر. از تاکید بر نقش کمیته های نواحى در دوره گذشته شروع میکند و بعد به محدودیت های امروزی میرسد. در حالیکه نقطه عزیمت قطعنامه پلنوم و مباحثاتى که در زمینه ضرورت تجدید آرایش تشکیلات مسلح کومه له بوده، این است که هم بلحاظ بیرونى و هم بلحاظ عملکرد، کومه له را از حالت تشکیلاتى نظامى که در ضمن فعالیت کارگری میکند، به حالت یک تشکیلات کارگری که شاخه نظامى خود را آرایش داده و یا میدهد درآوریم. بنابراین وارد کردن فاکتور محدودیت های فعالیت نظامى و یا فعالیت هائى که سابقا تشکیلات علنى کومه له انجام میداد بعنوان یکى از فاکتورهای اصلى در بیان ضرورت تجدید آرایش "تشکیلات علنى" نادرست است. اگر این اصل درست است که یک حزب کارگری اسکلتش بر حوزه های کارگری استوار است و کمیته هایش اساسا در راس این شبکه حوزه های کارگری قرار گرفته اند، آنگاه روشن است که فارغ از محدودیت های کنونى باید آرایش تشکیلاتى ما تغییر کند. این مسئله همان اندازه امروز درست است که سال ١٣٦٠.

مسئله قرار دادن "امورات در دسترس" در دستور تشکیلات نظامى نسبت به نقطه اصلى بحث بسیار حاشیه ای است. و دادن امکان نمایندگى کردن کومه له به حوزه های کارگری بیش ازهر چیز با بیان صریح و روشن این مطلب که این سازمان نظامى حزبى کارگری است که بدنه آن جای دیگری است، عملى میشود. مقدمه طرح ک.ر. به کارگری که احیانا آنرا میخواند و یا میشنود تصویر بسیار مبهم و تودرتوئى میدهد که نمیشود تفاوت آنرا با تغییر آرایش های فنى تاکنونى فهمید.

مقدمه ناروشن به بقیه طرح هم سرایت کرده و اثرات خود را بجای گذاشته است. ماحصل نهائى طرح به تغییر نام کمیته های مناطق کنونى به کمیته های قرارگاه و کاهش تعداد رفقائى از ک.ر. که به عرصه مربوط به تشکیلات علنى مشغولند محدود میشود. کمیته قرارگاه نه یک آرایش نظامى است و نه یک آرایش سیاسى لازم. بیشتر بازمانده ای از الگوهای گذشته است.

نیروی نظامى کومه له باید آرایش نظامى - دسته، پل، گردان، تیپ، و...- داشته باشد و در راس همه ستاد فرماندهى نیروی پیشمرگ کومه له قرار گیرد. در این وسط احتیاجى به تعریف کمیته حزبى وجود ندارد. چنین کاری میتواند حتى ناقض هدفى باشد که دنبال میکنیم. هر قرارگاه درصورت لزوم میتواند مانند هر قرارگاه نظامى فرمانده ای داشته باشد. سلسله مراتب حزبى به معنای اخص آن را میتوان از طریق مسئولین سیاسى دسته، پل، گردان، تیپ و ... تامین کرد. ستاد فرماندهى میتواند ارگانهای دستیار خود را در این زمینه داشته باشد، مثل مرکز هدایت حوزه ها یا ...

ستاد فرماندهى بعلاوه از نظر حزبى یک کمیته حزبى محسوب میشود و در راس همه فونکسیونهای حزبى اعم از نظامى، سیاسى، تدارکاتى، آموزشى، و... قرار دارد. و بنابراین دارای ارگانهای ستادی ویژه خود، مانند مخابرات، مرکز اطلاعات، مرکز پزشکى، تدارکات، و غیره است.

رابط ارگانهای مرکزی کومه له که در قرارگاه های ما در خاک عراق مستقراند با ستاد فرماندهى مانند رابطه کنونى ارگانهای سراسری حزب مستقر در این قرارگاه ها با کومه له خواهد بود(از نظر تدارکاتى، حفاظتى، حوزه ای و ...).

بعلاوه طرح ک.ر. وارد جزئیاتى نظیر وظایف نیروی پیشمرگ، بند مربوط به تبلیغات ، توصیه ها و... شده که آوردن آنها در طرح لازم نیست. چنین جزئیاتى میتوانند در اسناد دیگری آورده شوند. این طرح باید نقطه عزیمت و اسکلت سازمانى جدید را روشن کند. چنین طرحى را بعلاوه با کمترین تغییرات میتوان علنا اعلام کرد و به عنوان جزئى از کمپین مورد نظر قطعنامه پلنوم بکار گرفت.

باتوجه به همه اینها شاید درست تر این باشد که در این رابط بدوا قطعنامه ای با هدف طرح اصول ناظر بر تغییر آرایش تشکیلات علنى تهیه و تصویب گردد و بعد بر مبنای این قطعنامه طرح دقیق و اجرائى آرایش جدید تهیه، تصویب، و اجرا گردد. لذا بنظر ما بهتر است فرصت بیشتری برای کار کردن و بحث حول این طرح قائل شویم.

کمیته اجرائى برای کار روی این مسئله وقت بسیار کمى را در اختیار داشته است، امادر هرحال من نظرم را درباره رئوسى نکاتى که طرح تجدید آرایش تشکیلاتى کومه له ویا اصول ناظر بر آن میتواند در خود جای دهد را همراه این نامه برایتان میفرستم. طبعا باتوجه به عدم امکان دسترسى فوری من به سایر اعضای کمیته اجرائى این بیشتر نظر من است و برای بازکردن بحث است.

با درود مجدد

کورش مدرسى

اصول ناظر بر تجدید آرایش تشکیلات علنى کومه له

 1. ١- هدف

  سازمان یک حزب کارگری بر اساس حوزه های کارگری استوار است. در یک حزب کارگری بدنه اش را شبکه های کارگری و سلسله مراتب آنرا اساسا رهبران کارگری و کمیته های حزبى متشکل از آنان تشکیل میدهد. یک حزب کارگری در مقاطع مختلفى از فعالیتش میتواند شاخه نظامى خود را سازمان دهد. اما در هر حال بدنه اصلى حزب همان بدنه کارگری آن است.

  قالب و نرم تشکیلاتى تاکنونى کومه له، کومه له را اساسا با یک سازمان نظامى و علنى تداعى کرده است. شبکه های کارگری استخوان بندی اصلى کومه له محسوب نشده اند، فعالین و رهبران کارگری نسبت به سلسله مراتب و فعالین تشکیلات علنى در حیات این حزب نقش فرعى تری داشته اند، و اساسا عضویت در حزب کمونیست در کردستان و بر عهده گرفتن نقش و مسئولیت در فعالیت های آن چه در خود خزب و چه در اذهان کارگران با معیارها و ظوابط تشکیلات علنى سنجیده شده است.

  طرح تجدید آرایش تشکیلات علنى کومه له که قطعنامه پلنوم پنجم کمیته مرکزی کومه له آنرا در دستور گذاشته است، جزئى ازسلسله اقداماتیست که هدف آن تغییر این تصویر و انطباق فرم وقالب تشکیلاتى کومه له بر یک حزب کارگری است. طرح تجدید آرایش تشکیلات علنى کومه له هدفش تعریف و تثبیت فعالیت نظامى کومه له وسازمان و سلسله مراتب آن بعنوان بخش نظامى یک حزب کارگری است.

 2. ٢- سازمان

  1. الف - بجز آن بخش از ارگانهای سراسری کومه له نظیر رادیو، انتشارات، و غیره که در قرارگاههای نیروی پیشمرگ کومه له مستقر هستند، کلیه پیشمرگان و ارگانهای تدارکاتى، آموزشى، درمانى، و غیره مربوط به آن نیروی پیشمرگ کومه له نامیده میشوند.

  2. ب - ستاد فرماندهى نیروی پیشمرگ کومه له یک کمیته ویژه حزبى است که بمنظور سازماندهى و هدایت فعالیت نظامى و سیاسى نیروی پیشمرگ، فعالیت های پشتیبانى آن و کلیه فعل و انفعالات حزبى آنها سازمان داده میشود.

  3. ج - کلیه نیروی پیشمرگ کومه له و ارگانها و فونکسیونهای مربوط به آن بلاواسطه تحت مسئولیت ستاد فرماندهى قرار میگیرند و این ستاد کمیته حزبى مافوق آنها است.

  4. د- ستاد فرماندهى نیروی پیشمرگ کومه له جزئى از تقسیم کار درونى کمیته مرکزی کومه له محسوب میشود که ترکیب آن توسط این کمیته تعیین میگردد و در مقابل این کمیته و هر مرجع دیگری که تعیین میکند مسئول و پاسخگو است.

  5. ه - ستاد فرماندهى مرجع و مسئول اعلام علنى فعالیت های نیروی پیشمرگ کومه له و بیانیه ها و اطلاعیه های مربوط به آن است.

  6. و- اهم وظایف ستاد فرماندهى نیروی پیشمرگ کومه له عبارتند از:

   1. ١- سازماندهى و هدایت فعالیت نظامى نیروی پیشمرگ کومه له بر مبنای سیاست های کمیته مرکزی و مرجع جانشین آن در فاصله دو پلنوم

   2. ٢- سازماندهى و هدایت کلیه امور مربوط به فعالیت نیروی پیشمرگ شامل امور پرسنلى، تدارکاتى، درمانى، اطلاعاتى، مالى، حمل و نقل، مخابراتى و غیره

   3. ٣- سازماندهى و هدایت آموزش نظامى و بالا بردن دائمى توان و قابلیت های نظامى نیروی پیشمرگ در سطوح مختلف.

   4. ٤- سازماندهى و هدایت فعالیت های سیاسى درون نیروی پیشمرگ، حفظ انسجام سیاسى و دیسیپلین حزبى این نیرو بر طبق سیاست های حزب.

   5. ٥- حفاظت از ارگانهای سراسری حزب و کومه له که در قرارگاه های نیروی پیشمرگ کومه له مستقر هستند و تامین نیازهای تدارکاتى آنها.

   6. ٦- انجام کلیه وظایف دیگری که کمیته مرکزی کومه له بر عهده آن میگذارد.

  7. ز- کمیته های مناطق کنونى منحل میشوند و تمام نیروی مسلح کومه له در واحدهای نظامى -دسته، پل، گردان و تیپ سازمان مى یابند. هر واحد دارای مسئول نظامى و سیاسى خود است. حدود مسئولیت و اختیارات این مسئولین و مرجع انتصاب آنان بر طبق دستورالعمل های تاکنونى و یا دستورالعمل های آتى کمیته مرکزی کومه له تعیین میگردد.

  8. ح - حوزه های حزبى کماکان بعنوان نهادهای پایه ای حزب در درون نیروی پیشمرگ کومه له باید باقى بمانند. ستاد فرماندهى میتواند برای تسهیل امر هدایت این حوزه ها مرکز هدایت حوزه ها را بعنوان دستیار خود از مسئولین سیاسى تیپ ها و یکى ازاعضای خود سازمان دهد.

  9. ی - پرسنل آن بخش از ارگانهای سراسری حزب و کومه له که در قرارگاه های نیروی پیشمرگ کومه له مستقر هستند مسلح بوده و به لحاظ نظامى، زیستى و سازمان یابى حوزه ای تحت مسئولیت ستاد فرماندهى قرار دارند و در چهارچوب سیاست ها و ظوابط آن عمل میکنند.