صفحه اول

به کارگران نفت
کارگران نفت!

ايران در آستانه تحول عظيمى است. جمهورى اسلامى وارد آخرين مرحله زندگى خود شده است. اينکه جمهورى اسلامى با چه سرعتى سرنگون ميشود، اينکه سرنگونى جمهورى اسلامى با چقدر سختى براى مردم همراه است، مستقيما به اين بستگى دارد که شما چکار ميکنيد.

همه ميدانند که اگر کارگر نفت به حرکت در آيد نه از سپاه پاسداران کارى ساخته است، نه از ارتش، نه از گله حزب الله و نه از اوباش انصار الله. جمهورى اسلامى بسرعت ذوب ميشود و از ميان ميرود. اگر کارگر نفت قدم به ميدان بگذارد نه تنها کار جمهورى اسلامى ساخته است بلکه درهاى دنياى آزادى، دنياى برابرى، دنياى کارگرى بروى جامعه باز ميشود.

کارگران نفت!

امروز بايد روز شروع اعتصابات سياسى شما باشد. من شما را فرا ميخوانم تا با شروع اعتصابات سياسى خود ناقوس مرگ جمهورى اسلامى و ناقوس بناى دنياى نو، دنياى برابرى، دنياى شادى و رفاه، دنياى سوسياليسم را به صدا درآوريد.

رفقا!

در انقلاب ٥٧ شما نيروى اصلى سرنگونى رژيم سلطنت بوديد. اما در آن انقلاب قدرت سياسى برفراز سر طبقه کارگر و برفراز سر مردم دست بدست شد. امروز در انقلاب جديدى که در جريان است و در دست بدست شدن قدرتى که محتوم است نبايد اجازه تکرار اين اتفاق را داد. نبايد بار ديگر اجازه داد که قدرت ميان سرمايه داران دست بدست شود و نظام و دولت ديگرى بر ما تحميل شود. تضمين ممانعت از اين اتفاق تنها با اتحاد طبقه کارگر در صف سياسى مستقل کمونيستى خود امکان دارد. اين صف يعنى حزب کمونيست کارگرى وجود دارد. به صف حزب کمونيست کارگرى ايران بپيونديد. با هم تضمين خواهيم کرد که دنيائى فارغ از استثمار، دنيائى فارغ از ستم و نابرابرى، دنياى آزادى، رهائى، شادى، رفاه و سعادت انسانى بنا گذاشته شود. اعتصابات سياسى تان را شروع کنيد و به حزب کمونيست کارگرى بپيونديد.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى، برابرى، حکومت کارگرى!
زند باد سوسياليسم!
درود بر کارگران نفت!
کورش مدرسى
٢ تيرماه ١٣٨٢ - ٢٣ ژوئن ٢٠٠٣