صفحه اول

کنگره چهارم حزب کمونیست کارگری

چرا باید در این کنگره شرکت کرد؟ایران دسخوش یک تحول عمیق است. این را همه میگویند. مردم ایران دارند انقلابى را تدارک میبینند که نه تنها رژیم ضد بشری اسلامى را سرنگون خواهد کرد بلکه برای اولین بار در تاریخ این کشور و راستش بعد از مدتهای طولانى در تاریخ جهان آزادی، رهائى و سعادت انسان را به مرکز فلسفه جامعه تبدیل خواهد کرد. این را ما تضمین میکنیم.

حزب کمونیست کارگری ایران امروز یک نیروی اساسى جامعه است. هیچ تحولى در ایران علیرغم این حزب ممکن نیست. قلب سیاست و آرمان این حزب با عمیق‌ترین نیازهای انسانى مردم میطپد. مهر این حزب را امروز بر سر تا پای سیاست در ایران میبینید. کنگره چنین حزبى یک رویداد سیاسى مهم در ایران است. این را جمهوری اسلامى میداند، این را غرب و شرق میدانند و این را نمایندگان این کنگره میدانند و خود را برای آن آماده میکنند. برای کسى که در آرمان این حزب شریک است چیزی غرور انگیز تر از اینکه همراه صدها تن از ناب ترین کمونیست‌های دنیای امروز در این کنگره شرکت کند وجود ندارد. ما در آستانه تاریخى ترین مقطع حیات این جنبش هستیم. پیروزی این حزب پیروزی کل این جنبش، پیروزی انسان درمقابل اردوی ارتجاع است. کنگره جای هموار کردن این راه است. باید رفت در این واقعه شریک شد. باید رفت برای تصرف قدرت سیاسى، برای سازمان دادن انقلاب سوسیالیستى، برای نجات بشر همین امروز میعاد بست و انرژی داد و انرژی گرفت. باید کار جمهوری اسلامى را یکسره کرد. کنگره چهارم حزب میعادگاه انقلابیونى است که این کار را خواهند کرد.

این کنگره از طریق تلویزیون رو به ایران پخش خواهد شد. چند صد نفر در مقابل مردم ایران سه روز مستقیما عمیقترین و کارسازترین راه از میان برداشتن جمهوری اسلامى را به بحث خواهند گذاشت. این کنگره در تهران کنگره صد هزارنفری میتوانست باشد.

شرکت در کنگره مطمئنا برای بسیاری یک فشار مالى و کاری است. میدانم آنجا هم که دست جمهوری اسلامى از ما کوتاه است بند تلاش برای معاش در جامعه سرمایه‌داری دامنه تحرک ما را محدود میکند. اما هر روز روز ما نیست و هر روز برای سازمان دادن انقلاب نجات انسان جمع نمیشویم. حتما باید بشود میدان مانوری باز کرد و در این گرد هم آئى شرکت کرد.

کمیته‌های کشور، نهادهای حزب، سازمانهای جانبى و شخصیت‌های اجتماعى حزب همه باید کمپین جلب تعداد هرچه وسیعتری از مردم آزاده در خارج کشور به کنگره را سازمان دهند. این کمپین تنها جنبه تبلیغ و اعلامیه نویسى ندارد. کمپین رفتن سراغ مردم، کمپین تشویق آنها به شرکت در کنگره و کمپین سازمان دادن کاروانهای هرچه بزرگتری است که نماینده و میهمان را به ارزانترین شیوه به کنگره برساند. باید ستادهای کنگره را ایجاد کنیم. باید تعداد هرچه وسیعتری را به کنگره بیاوریم.

از همه انسانهای شریف و آزاده دعوت میکنم که در چهارمین کنگره حزب کمونیست کارگری شرکت کنند.