صفحه اول

هرروز ١٨ تير است

جمهورى اسلامى راه نجاتى نداردمردم آزاديخواه !

درود بر شما که در ١٨ تير نشان داديد به چيزى کمتر از سرنگونى بى قيد و شرط و فورى جمهورى اسلامى رضايت نخواهيد داد. درود بر شما که .قهرمانانه اختناق اسلامى را شکستيد.

جمهورى اسلامى ١٨ تير را از سر گذراند، اما به قيافه سرانش نگاه کنيد! وحشت زدگانى را ميبينيد که ترس مرگ رژيمشان زانوهايشان را سست کرده است. جمهورى اسلامى ١٨ تير را ظاهرا از سر گذراند اما به چشمهاى رهبرانش نگاه کنيد! سر سوزنى آرامش در آن نمى يابيد. ١٨ تير روزى بود که همه مردم علنا به جمهورى اسلامى "نه" گفتند. جمهورى اسلامى با اعمال حکومت نظامى در اکثر شهرهاى ايران ١٨ تير را "رد کرد". اما مگر چند بار و تا کى ميشود حکومت نطامى اعلام کرد. همين امروز حکومت نظامى‌شان در خيابانها و کوچه‌هاى شهرهاى ايران زير بار حضور شما مردم کمر خم کرده است. قرار بود ١٨ تير کسى فرياد "نه" شما به رژيم اسلامى و بانگ مرگ بر رژيم ضد انسان، مرگ بر رژيم ضد زن و مرگ بر رژيم ضد آزادى را نشنود. اما صداى شما رساتر از آن بود که جمهورى اسلامى بتواند آنرا خفه کند. عکس‌العمل رژيم بيش از هرچيز به همه نشان داد که اعتراضى که امروز به خيابان کشيده شده از چه جنس و در چه ابعادى است. امروز همه باور کرده‌اند که اين تنها اعتراض دانشجويان نيست اعتراض همه مردم است و اين اعتراض خواستش ساده، سرراست و غيرقابل تفسير است: "مرگ بر جمهورى اسلامى" و زنده باد آزادى و برابرى. اين را همه ديدند، همه شنيدند و .همه باور کردند. اين پيروزى همه آزاديخواهان است. اين پيروزى بشريت متمدن است. درود بر شما.

ايرانيان آزاديخواه در خارج کشور !

درود بر شما که در ابعادى بيسابقه به ميدان آمديد. درود بر شما که نشان داديد که اگر هم جمهورى اسلامى با اعمال حکومت نظامى مانع تجمع مردم در ايران شود، مردم شريف و آزاده همصدا با آزاديخواهان در ايران شعار "مرگ بر جمهورى اسلامى؛ و "آزادى و برابرى" را سر ميدهند و پرده سکوت و خاموشى اسلامى را ميدرند. درود بر شما که نشان داديد که رابطه دولتهاى مختلف با جمهورى اسلامى و از آن بدتر حمايت آنها از اين رژيم به بهانه ديالوگ انتقادى توهين به مردم ايران و خواست همه ما آزاديخواهان است.

مردم شريف، جوانان و دانشجويان آزاده !

جمهورى اسلامى ١٨ تير را از سر گذراند اما ميداند که مبارزه ما براى تامين و تضمين آزادى، برابرى، شادى، رفاه و تلاش ما براى سرنگونى رژيم اسلامى هرروز را به ١٨ تير تبديل ميکند. سوال اين است که جمهورى اسلامى چند تا از اين روزها را ميتواند از سر بگذراند؟

جواب سر راست است. طول عمر جمهورى اسلامى را اتحاد ميان مردم تعيين ميکند. ١٨ تير قدم بزرگى در تامين اين اتحاد بود. اتحاد يعنى متحد شدن گرد يک پرچم و يک خواست. ١٨ تير پرچم "آزادى برابرى" و "مرگ بر جمهورى اسلامى" در جلو صف اعتراض بود. بايد اين پرچم را به پرچم بى چون و چراى اتحاد تبديل کرد. پرچم ما يک رنگ دارد. پرچم مرگ بر جمهورى اسلامى و زنده باد آزادى و برابرى. از همه شما آزاديخواهان، از همه شما جوانان تشنه آزادى ميخواهم که تمام تلاشتان را بکار بگيريد تا اين اتحاد هرچه سريعتر شکل بگيرد. پراکندگى در صف ما قبل از هرچيز پراکندگى در پرچمى است .که ما برميداريم. بايد اين پرچم را يک دست و يک رنگ کرد.

قدم ديگرى که بايد برداشته شود متحد شدن عملى مردم است. يک کانون مهم و اصلى اين اتحاد محلات مسکونى است. جمهورى اسلامى ممکن است دانشگاه را ببندد، ممکن است ميدانهاى شهر را اشغال کند. اما نميتواند همه محلات را قرق کند. بايد کنترل محلات را از دست جمهورى اسلامى خارج کرد. بايد قانون جمهورى اسلامى را در هر سطح و بعدى که ميتوان ملغى کرد. بايد حضور اوباش رژيم را در هر سطح که ميشود در محلات محدود و مشکل .کرد. بايد محلات را به سنگر انقلاب ضد جمهورى اسلامى و سنگر آزادى تبديل کرد.

کارگران !

مردم چشم اميد به شما دوخته‌اند. کارگران ايران و بويژه کارگران نفت رگ حيات جمهورى اسلامى را در دست دارند. کارگران ايران بايد بيش از هرکس و پيش از هرکس پرچم آزادى و برابرى و پرچم رهائى انسان را بر افرازند. طبقه کارگر بيش از هرکس و پيش از هرکس لنگر آزاديخواهى و اتحاد صف آزاديخواهان است. به ميدان بيائيد و شريان حيات جمهورى اسلامى را قطع کنيد. مجامع عمومى‌تان را تشکيل دهيد. دست جمهورى اسلامى را از زندگى .مردم کوتاه کنيد.

مردم !

بايد متحد شد. بايد حول پرچم "مرگ بر جمهورى اسلامى" و "زنده باد آزادى و برابرى" متحد شد. بايد جمهورى اسلامى را در هر سطح از محل زندگيمان پاکسازى کنيم. بايد هر روز را به ١٨ تيرى براى جمهورى اسلامى تبديل کنيم. روز آزادى نزديک است. تا روز شادى و روز جشن بر ويرانه‌هاى رژيم اسلامى و اعلام حکومت و نظامى که آزادى بى قيد و شرط انسانها و برابرى انسان در حق برخوردارى از نعمات زندگى را بعنوان قانون اعلام کند، راهى -نيست.

مرگ بر جمهورى اسلامى
زنده باد آزادى، برابرى، حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى
کورش مدرسى
١٩ تير ١٣٨٢ - ١٠ ژوئيه ٢٠٠٣

هفتگى ١٦٧ - ٢٠ تير ١٣٨٢ - ١١ ژوئيه ٢٠٠٣