صفحه اول

دنیائى برای فتح در انتظار ماست

سخنرانی اختتامیه کنگره چهارمرفقا،

به پایان کنگره چهارم میرسیم. کمیته مرکزی که در این کنگره انتخاب شد بیشتر از ستاد رهبری یک انقلاب است. میتواند چهار- پنج انقلاب را رهبری کند. کسانى هم که بیرون از کمیته مرکزی ماندند خودشان چندین انقلاب دیگر را میتوانند رهبری کنند. این حزب یک حزب عظیم است. اینجا به همه اعضای کمیته مرکزی انتخابشان به عضویت این کمیته را تبریک میگویم. کاش شرایطى بود که همه کسانى که اینجا کاندید کمیته مرکزی شدند به عضویت این کمیته در مى آمدند. قطعا کمیته مرکزی قوی‌تری میداشتیم. اما امکانات محدود برای تجمع و سفر ما را مجبور میکند که جمع‌مان را کوچک‌نگاه داریم.

من در اول کنگره گفتم که این حزب باید در دو جهت به جلو حرکت کند و این کنگره با دو مسئله روبرو است. یکى اینکه روشن کند با تحولى که در ایران شروع شده و با نسیم انقلابى که میوزد، با مسئله تصرف قدرت سیاسى و با مسئله تغییر دادن اوضاع چه میخواهد بکند. در سطح پرچم بلند کردن و هدف نشان دادن و در سطح تغییر تناسب قوا و ایجاد سازمانى که روی زمین اوضاع را تغییر میدهد باید راه نشان دهد. ایجاد سازمانى که قدرت باشد. مثالش را هم زدم که اگر فردا اوضاع تغییر کرد، حزب کمونیست کارگری جدا از شعار و اعلامیه و بیانیه تضمین کند که میتواند اعمال قدرت کند، شهرهائى که گفته است را کنترل کند و اجازه اینکه جمهوری اسلامى روی پایش به ایستد را ندهد. این احتیاج به یک سازمان حزبى دارد که مثل ساعت کار کند برنامه کارش را بداند و قدرتش را داشته باشد، بتواند بسیج کند و بتواند نیرو جابجا کند.

جهت یا مولفه دوم این است که حزب ما بعد از منصور حکمت با مسائل واقعى و عمیقى روبرو است. در گذشته منصور حکمت چسب درونى حزب و لنگری بود که همه ما را کنار هم نگاه میداشت. سوال این است که امروز ما چگونه حزبى هستیم؟ و چه حزبى میخواهیم درست کنیم.

گفتم که جواب هر دو این دسته از سوال‌ها و ضامن حرکت ما در هردو جهت ایجاد یک حزب سیاسى است. این کنگره نشان داد که این حزب یک حزب سیاسى است. حزب مصوبات است. حزب کنکاشهای ایدئولوژیک نیست. حزب فرقه‌های سیاسى نیست. حزب محفل‌های سیاسى نیست. حزب توافقات محفلى نیست. حزب ما نمیتواند از این نوع باشد. حزب کمونیست کارگری یک حزب سیاسى است. حزب پلاتفرم‌های سیاسى است. حزب جهت گیریى‌های سیاسى است. حزب تصمیم گیری‌های سیاسى است. بنظر من ما در این مسیر یک قدم به جلو برداشتیم. ما هر شائبه عمل و رفتار احزاب کوچک محفلى، ایدئولوژیک و حاشیه‌ای و فرقه‌های به اصطلاح فکری را کنار زدیم. حزبى داریم که بر اساس تصمیمات واقعى و روشن، بر اساس توافقات روشن بر اساس گرایش‌های سیاسى قابل مشاهده کار میکند و جلو میرود. این کنگره این را نشان داد و کنگره در این راه موفق بود. هرکس که این کنگره را از طریق اینترنت تعقیب کرده باشد، هرکس که اینجا نشسته و دیده و شنیده است فکر میکنم پیش خودش هم که شده اذعان میکند که کنگره، کنگره موفقى بود. کنگره عده‌ای است که تصمیم دارند کار جدیى بکنند. تصمیم دارند که به همه مسائل جدی، متنوع و مشکلى که در مقابل آنها قرار گرفته جواب بدهند. یکى از این مسائل سازمان دادن درون خود این حزب و فائق آمدن بر مسائلى است که حزب کمونیست کارگری بعد از منصور حکمت با آن روبرو است. من فکر میکنم که کنگره ما قدم اول در جواب دادن به این مسائل را برداشت. و اگر در همین جهت پیش برویم حزب سیاسى متعارف تری، به معنى درست آن، خواهیم داشت. من فکر میکنم که ما از این کنگره با یک حزب قوی تر بیرون آمدیم. و فکر میکنم که حزبى هستیم که جهت‌هایمان را میدانیم و دنیائى برای فتح در مقابل ماست.

میخواستم همینجا نکته‌ای را به اطلاع کنگره برسانم. حدود یک ماه قبل از این کنگره به اطلاع کمیته مرکزی حزب رساندم که در پلنوم آینده من کاندید لیدری حزب نخواهم بود. فکر میکنم فعلا و در دوره‌ای که پیش رو داریم در ظرفیت دیگری میتوانم برای حزب مفید‌تر باشم و دخالت بیشتر و نقش بیشتری در حزب را تامین کنم. بحث من مطلقا کم کردن نقشم در حزب یا کم کردن ابعاد دخالتم در حتات حزب نیست. بحث این است که چه فرم سازمانى باید به خودمان بگیریم و چه تقسیم کاری داشته باشیم که بتوانیم حزب سیاسى که در اینجا از آن صحبت کردم را بسازیم. من در همان نوشته خطاب به کمییه مرکزی رفیق حمید تقوائى را کاندید لیدری حزب کردم و گفتم تلاش میکنم که تا آنجا که در حد توان من است تشکیلات را برای حمایت از او بسیج کنم و تضمین کنیم که حزب کمونیست کارگری لیدری موفق و حزب سیاسى پرشور و متحدی داشته باشیم که توافقات و اختلافاتش را میشناسد و میداند که چکار میکند. بهر حال خواستم این تصمیم را به اطلاع کنگره برسانم. همان طور که گفتم حدود یک ماه قبل کمیته مرکزی و مشاورین را از این تصمیم و دلایل آن نسبتا به تفصیل مطلع کردم و فکر میکنم لازم بود که کنگره هم از این تصمیم مطلع باشد.

بهر حال از همه شما متشکرم. برای من کار کردن در ظرفیت لیدر حزب در این دوره افتخار بزرگى بود. از همه حمایتى که شدم متشکرم.

رفقاگفتم که دنیائى برای فتح در انتظار ماست و میدانم آدم‌هائى که در اینجا نشسته‌اند، کادرهای این حزب و کمیته مرکزی آن میتوانند تضمین کنند که ما این دنیا را فتح خواهیم کرد. برای همه شما آرزوی پیروزی دارم.