صفحه اول

پيام به خانواده ها و بازماندگان کشتار ١٣٦٧
کشتار کلمه گويائى براى آنچه که جمهورى اسلامى در مرداد و شهريور ١٣٦٧ انجام داد نيست. کلمه جنايت دامنه ضديت عميق اين جانيان را با ارزش هاى انسانى و حيوانى نشان نميدهد. هر کلمه ديگرى با هر صفت افراطى و کريه ديگرى هم که ترکيب کنيد هنوز دامنه جنايت کارى اين باند ضد بشر را منعکس نميکند. رژيم هاى جنايتکار در جهان کم نيستند، اما جمهورى اسلامى چيز ديگرى است. صحبت تنها از کشتن مخالفين نيست. صحبت از افراط وتفريط گروه هاى باند سياهى خارج از کنترل نيست، بحث در مورد پينوشه و کشتار مخالفين در استاديوم سانتياگو در متن يک کودتا دست راستى نيست. بحث از دولتى است که از بالا تا پائين با خونسردى کامل با برنامه ريزى دقيق و سازمان يافته زندانيان سياسى را که سالها از محکوميتشان گذشته بود را کشتار کردند. زندانيانى که از قتل عام هاى گذشته، از ماشين اسلامى و ضد انسانى تواب سازى، از شکنجه و تابوت جان بدر برده بودند و هيچ جرمى به جز زنده بودن نداشتند را سيستماتيک کشتند. بى دفاع ترين انسانها را در ابعاد هزاران نفر قتل عام کردند. خمينى فرمان کشتار را صادر کرد، رفسنجانى شروع آن را در نماز جمعه رسما اعلام کرد و دولت جمهورى .اسلامى آنرا در سراسر ايران اجرا کرد. همه مجرم اند!

عزيزان

در سالروز اين کشتار قلب همه مردم شرافتمند ايران با شماست. عزيزان از دست رفته ما قابل بازگشت نيستند اما مردم دارند به اين کابوس سياه و کثيف اسلامى خاتمه ميدهند. مردم دارند اين جهنم اسلامى را برميچينند. مردم دارند جمهورى اسلامى را سرنگون ميکنند. و ما با شما و با همه مردم ايران يک پيمان ميبنديم: اجازه نخواهيم داد که اين جنايت فراموش شود و اجازه نخواهيم داد که جنايتکار "غيب" شود. همه سردمداران اين رژيم و تمام آدمکشان آن در مقابل مردم دنيا محاکمه خواهند شد. هيچ کدام در هيچ گوشه اى از دنيا نميتوانند پنهان شوند. اينها پليد ترين و ضد انسانى ترين باند کشتار هستند. امسال با هم بر آرامگاه قربانيان اين جنايت جمهورى اسلامى از خاوران تا پشت ديوارهاى اوين گل خواهيم گذاشت. فردا همه اين مکان ها را به بناى يادبود قربانيان رژيم و صداى اعتراض بشريت به رژيم اسلامى و جنايتکاران . .اسلامى تبديل خواهيم کرد. فردا دور نيست

دست همه شما را ميفشارم

کورش مدرسى
مرداد ١٣٨٢