صفحه اول

موقعيت سازمان مجاهدين

يک سوال



هفتگى: خبر از تسليم نيروهاى سازمان مجاهدين به ارتش آمريکا ميرسد. چه بر سر مجاهدين خواهد آمد؟ حزب کمونيست کارگرى چه سياستى دارد؟

کورش مدرسى: گرچه وضعيت هنوز کاملا روشن نيست اما معلوم است که افراد سازمان مجاهدين در موقعيت بسيار غم‌انگيز و نگران کننده‌اى قرار گرفته‌اند. اطلاعيه‌هاى سازمان مجاهدين تنها از جمهورى اسلامى نام ميبرد. اطلاعات خود ما از عراق حاکى از آنست که لااقل نيروهاى اتحاديه ميهنى کردستان (دارو دسته جلال طالبانى) و حزب شيوعى (همزاد حزب توده) به مجاهدين حمله کرده و با آنها درگير شده‌اند. سفارت انگليس در تهران اعلام کرده که نيروهاى آمريکا هم در اين جريان شرکت دارند و دولت جمهورى اسلامى نيز در جريان قرار دارد و خواستار استرداد افراد اين سازمان به ايران شده است. خبر تسليم نيروهاى مجاهد نيز امروز از مقر فرماندهى تفنگداران دريائى آمريکا در عراق گزارش شده است. و البته شايعات هم زياد است. بهر صورت روشن است که مجاهدين در جنگ آمريکا عليه عراق دخالتى نداشته‌اند اما مورد حمله نيروهاى آمريکا و احزاب ناسيوناليست کرد قرار گرفته‌اند.

اين حمله جزئى از همکارى ديرينه جماعت طالبانى با جمهورى اسلامى و تبانى و آوانس دادن‌هاى آمريکا و انگليس به جمهورى اسلامى براى خنثى کردن آن و کنار نگاه داشتنش از دخالت در عراق است. شخصا فکر ميکنم تسليم مجاهدين به ارتش آمريکا، اگر خبر درست باشد، لااقل آنها را از دسترس دارودسته‌هاى ناسيوناليست کرد که تابع هيچ پرنسيب و قانونى نيستند خارج ميکند و مسئوليت امنيت آنها را مستقيما بر عهده آمريکا ميگذارد.

به هر صورت اين جنگ نه جنگ سازمان مجاهدين بوده و نه ربطى به رابطه مجاهدين با آمريکا و يا با احزاب ناسيوناليست کرد دارد. اين جنگ در هماهنگى با جمهورى اسلامى صورت گرفته است و ما آن را قاطعانه محکوم کرده‌ايم. اما امروز مسئله هنوز از دو نظر حائز اهميت است. از يک طرف سرنوشت اعضاى مجاهدين که در اسارت آمريکا هستند به موضوعى در رابطه ميان آمريکا و انگليس با جمهورى اسلامى تبديل شده‌اند که مستقيما به کل اپوزيسيون و مردمى که عليه جمهورى اسلامى برخاسته‌اند مربوط ميشود. هرگونه بده و بستان سياسى ميان دولت‌هاى انگليس و آمريکا با جمهورى اسلامى آنهم به هزينه اپوزيسيون محکوم است. باز گرداندن حتى يک نفر از اين اسرا به جمهورى اسلامى همکارى مستقيم و آشکار با اين دولت و عليه اپوزيسيون آن است.

اما يک بعد به همان اندازه مهم مسئله سرنوشت، امنيت، حرمت و کرامت تعداد زيادى انسان مطرح است. در اپوزيسيون ايران اين يک تراژدى انسانى است. حزب کمونيست کارگرى ايران تلاش خواهد کرد که براى نجات جان اين اسرا و آزادى آنان تلاش کند. بعلاوه ما اطمينان داريم که حزب کمونيست کارگرى عراق و فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى نيز به اين مسئله توجه ويژه خواهند کرد.

متاسفانه وضعيت پيچيده‌اى است. سازمان مجاهدين در جنگ قبل در سال ١٩٩١ در سرکوب خيزش مردم عراق شرکت کرد و در کشمکش‌هاى داخلى عراق در کنار دولت عراق ظاهر شد. اين سياست موقعيت سازمان مجاهدين در ارتباط با نيروهاى مختلف در جامعه عراق را بشدت سخت کرده است. با توجه به کل موقعيت موجود ما از مدتها قبل نسبت به شکل گيرى اين تراژدى نگران بوديم و اين نگرانى را رسما و علنا در همين نشريه هفتگى ابراز کرديم. همين چند هفته پيش با شروع جنگ در عراق ما به سازمان مجاهدين پيغام داديم که نگران شکل گيرى اين تراژدى انسانى هستيم و براى نجات جان و شخصيت و حرمت انسانى کسانى که در اردوگاهها و مقرات مجاهدين هستند اگر کارى از دست ما ساخته باشد دريغ نخواهيم کرد که جواب سربالا گرفتيم.

متاسفانه اين تراژدى شکل گرفت. بُعد خطر بلافاصله جانى ممکن است کاهش پيدا کرده باشد اما اين ماجرا هنوز ميتواند ابعاد بسيار غم‌انگيزتر و بدترى داشته باشد. امروز مسئله براى ما سرنوشت سازمان مجاهدين نيست. ما مسئوليتى در اين زمينه نداريم. مسئله اصلى همان طور که اشاره کردم انسانهائى هستند که در عمق فاجعه گير کرده‌اند و در خطر معامله شدن قرار گرفته‌اند. چه بلحاظ سياسى و چه بلحاظ انسانى بايد اين انسانها را نجات داد. از جانب حزب کمونيست کارگرى به همه کسانى که نگران اين تراژدى هستند و بويژه خانواده کسانى که در اين مخمصه مهلک گرفتار شده‌اند اطمينان ميدهم که ما هرچه در توان داشته باشيم براى تامين امنيت و آزادى اين اسرا بکار خواهيم گرفت.