صفحه اول

١٨ تير روز "نه" به جمهورى اسلامى، روز برافراشتن پرچم آزادى و برابرى است

پيام به مردم آزاديخواهدانشجويان و مردم آزاديخواه!

١٨ تير روز نه گفتن به جمهورى اسلامى، روز اعلام اين حکم است که مردم آزاديخواه در ايران به چيزى کمتر از رهائى کامل از تباهى و سياهى رژيم اسلامى و تضمين آزادى و برابرى رضايت نخواهند داد. رفتن جمهورى اسلامى محتاج رفراندم نيست. جمهورى اسلامى بايد برود و مردم بى رفراندم حکم به رفتن جمهورى اسلامى داده‌اند. ١٨ تير روز اعلام همين حکم است و هراس جمهورى اسلامى از تجمعات ١٨ تير درست از همين است. امسال بايد .تضمين کرد که ١٨ تير همچنان روز نه گفتن به جمهورى اسلامى و روز برافراشتن پرچم آزادى - برابرى خواهد بود.

امسال جمهورى اسلامى بى‌ثبات تر از هميشه بى اميد تر و در بن بست تر از هميشه و صفوفش بى‌افق تر و بهم ريخته تر از هميشه است. امروز، حتى در صفوف رژيم، کسى به فردائى براى جمهورى اسلامى باور ندارد. دارند بارشان را ميبندند پول‌هايشان را خارج ميکنند. موشها غرق شدن قطعى کشتى رژيم .اسلامى را فهميده‌اند. جمهورى اسلامى افتاده است. کسى بايد قدرت را از دستش بگيرد.

از طرف ديگر دو خردادى در کار نيست. معلوم شد اسلام خوش خيم جواب مردم نيست و اصلاح طلبى در چارچوب نظام اسلامى بدرد مردم نميخورد. مردم رژيم اسلامى را نميخواهند. اين واقعيتها البته مدتهاى طولانى است براى کسى که علاقه‌اى به ديدن داشته "روشن" است. آنچه امروز تازه است اين است که آزاديخواهى تمام عيار که کمونيست‌ها مناديان و نمايندگان آن هستند به جلو صحنه رانده شده. همه ميبينند که جنبش سرنگونى جلو آمده و به يمن عروج چپ در جامعه قرار است قوانين اسلامى، عقب ماندگى و پوسيدگى فرهنگى و فکرى، خفقان اسلامى، آپارتايد جنسى و بى حقوقى زن در جامعه را .يک بار براى هميشه کنار گذاشته شود و آزادى و برابرى، خلاصى فرهنگى جايگزين آنها شود.

١٨ تير امسال بايد روزى باشد که مردم بار ديگر با صداى بلند آنچه که ميخواهند را اعلام کنند. مردم آزادى ميخواهند، همين را بايد بگويند. مردم برابرى .ميخواهند همين را بايد بگويند.

مردم!

روز آزادى نزديک است. همراه جمهورى اسلامى بايد کل محنت و تباهى از ميان برداشته شود. آزادى بى قيد و شرط و شادى و تعالى فيزيکى و معنوى حق همه است، برابرى در برخوردارى از نعمات زندگى حق انسان است. جمهورى اسلامى بايد برود و جامعه‌اى که انسان اول و آخر همه ارزش‌هاى آنست .جايگزين آن شود. ١٨ تير به استقبال آزادى انسان و به استقبال شادى، رفاه، خوشبختى و رهائى از جمهورى اسلامى برويم.

زنده باد آزادى، برابرى، حکومت کارگرى
زنده باد سوسياليسم
مرگ بر جمهورى اسلامى
کورش مدرسى
١٦ خرداد ١٣٨٢ - ٦ ژوئن ٢٠٠٣

هفتگى شماره ١٦٣ - ٢٣ خرداد ١٣٨٢ - ١٣ ژوئن ٢٠٠٣