صفحه اول

پيام آور آزادى و برابرى در ميان مردم

در رابطه با حضور مظفر محمدى، عضو کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى، در اجتماع مردم سنندجحضور مظفر محمدى عضو کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران و همراهان او در اجتماع مردم سنندج، به گفته نامه اى از سنندج، پيام آور آزادى و برابرى بود. اين واقعيت غرور آفرينى است. چه چيز از اين غرور آميزتر که مردم آزادى و برابرى را با حزب کمونيست کارگرى تداعى ميکنند؟ چه چيز براى مظفر محمدى و همراهانش ميتواند غرور آميزتر و دلپزيرتر از لبخند و آغوشهاى باز مردم سنندج برروى پيام آوران اميد به آزادى، ٍآرزوى برابرى و رهائى از جهنم اسلامى باشد؟

اما اين همه واقعيت نيست. اين درست است که حزب کمونيست کارگرى در جامعه ايران با آزادى، برابرى، با سوسياليسم، با کمونيسم و چپ تداعى ميشود. اثبات اين امر شايد محتاج حضور مظفر محمدى در سنندج نبود. حضور يکى از رهبران حزب کمونيست کارگرى در ميان مردم يکى از شهرهاى مهم ايران از يک تناسب قواى معين حکايت دارد. جمهورى اسلامى دارد کنترلش بر اوضاع را از دست ميدهد و چپ و آزاديخواهى و برابرى طلبى در حال قدرت گيرى است. قابليت تضمين امنيت مظفر محمدى در اين حرکت و استقبالى که مردم از او کردند علاوه بر جسارت، کاردانى و قدرت او و همراهانش، به يک پايه عظيم مردمى و يک نفوذ وسيع توده اى محتاج است. اين قدرت و اين نفوذ را کمونيسم کارگرى و چپ جامعه که امروز بيش از هميشه خود را در سنگر کمونيسم کارگرى ميابد ممکن کرده است. نه کمونيسم به خودى خود قدرتى ميشود و نه چپ تنها با پراکندن ايده هاى خوب پيروز ميگردد. بايد حزبى داشت و رهبران و کادرهائى که آزادى خواهى و برابرى طلبى را در جامعه به نيروى مادى تبديل کنند. جامعه ايران اين حزب، اين رهبرى و اين کادرها را دارد. قدرت اين حزب قدرت چپ و قدرت آرمان آزادى و برابرى است. حضور مظفر محمدى در سنندج اعلام ميکند پيروزى کمونيسم در ايران به واقعيت نزديک تر ميشود.

از کسانى که اين واقعيات را در مقابل جامعه قرار ميدهند بايد قدردانى کرد. از طرف حزب کمونيست کارگرى ايران و از طرف همه آزاديخواهان و برابرى طلبان از مظفر محمدى بخاطر موقعيت جديدى که به حزب کمونيست کارگرى و جنبش رهائى انسان داد بايد تشکر کنيم.

اين حرکت را کادرهاى ديگر از حزب کمونيست کارگرى: سلام زيجى، مختار محمدى، ابراهيم باتمانى (شيروانه) و فرهاد رضايى و تعداد بسيار بيشترى که به دليل امنيتى نميتوان آنها را معرفى کرد ممکن کردند. صميمانه ترين قدرشناسى شايسته اين رفقاى ماست.

و بالاخره بايد از مردم سنندج تشکر کنم. سنندج شهرى است که نام آن و مردم آن با مقاومت در مقابل جمهورى اسلامى و با دفاع از آزادى گره خورده اند. استقبال و پذيرائى مردم از مظفر محمدى بى سابقه بود و حمايت مردم کل دستگاه پليس و ارتش و پاسدار رژيم را فلج کرد. به مردم سنندج درود ميفرستم و تشکر ميکنم. وعده ديدار ما در ميدان آزادى سنندج است، بر ويرانه هاى جمهورى اسلامى خواهيم رقصيد و جامعه اى آزاد، مرفه و برابر را بنا خواهيم گذاشت.

سرنگونى جمهورى اسلامى و تحقق آزادى و برابرى در راه است و حزب کمونيست کارگرى تلاش ميکند هردو اينها را تواما به واقعيت تبديل کند. مظفر محمدى، همراهان او و مردم سنندج اين را ميگويند.

٢٧ اوت ٢٠٠٣ - ٥ شهريور ١٣٨٢