صفحه اول

سیاست حزب کمونیست کارگری در تظاهراتهای خارج کشور

هفتگى شماره ١٧١ - ١٠ مرداد ١٣٨٢ - ١ اوت ٢٠٠٢با تغییر اوضاع سیاسى در ایران و تبدیل جنبش سرنگونى به بستر اصلى اعتراض در خارج کشور نیز ایرانیان آزادیخواه در ابعاد بسیار وسیع با خواست سرنگونى جمهوری اسلامى دست به اعتراض میزنند. حزب کمونیست کارگری ایران باید در خارج کشور تضمین کند که اعتراض مردم برای آزادی و رهائى و برای سرنگونى جمهوری اسلامى انجام میشود. حزب کمونیست کارگری باید محمل و پرچم اتحاد مردم برای این هدف شود و مانع از آن گردد که اپوزیسیون راست به این اعتراض رنگ قوم پرستانه و ناسیونالیستى بزند و یا با شعارهائى نظیر رفراندم آنرا به ابزاری برای ساخت و پاخت از بالا تبدیل کند. شکست دوم خرداد و عروج جنبش سرنگونى بیش از هر نیروی سیاسى دیگری با حزب کمونیست کارگری ایران تداعى میشود. این حزب طبیعى‌ترین رهبر این جنبش است و باید این جنبش را رهبری کند. به میدان آمدن وسیع مردم در خارج کشور، مردمى که سنتا خارج از دسترس مستقیم احزاب سیاسى بوده‌اند چگونگى رفتار با تظاهرات‌های غیر سازمانى و تظاهرات‌هائى که در چهارچوب عمومى سرنگونى جمهوری اسلامى انجام میشود، را از اهمیت برخوردار میکند. حزب کمونیست کارگری در برخورد به این واقعیت نکات زیر را مبنای سیاست خود در قبال تظاهرات‌های خارج کشور قرار میدهد: