صفحه اول

وحدت طبقاتى - صفهای سیاسى

در حاشیه حضور رحمان حسین‌زاده در تحصن کارگران بیکار در بغداد
هفتگى شماره ١٧٢ - ١٧ مرداد ١٣٨٢ - ٨ اوت ٢٠٠٣حضور رحمان حسین زاده، عضو دفتر سیاسى حزب کمونیست کارگری، در میان کارگران بیکار متحصن در بغداد نشان سیاستى متفاوت و نوید آینده متفاوتى برای کل منطقه است.

ظاهرا خبر ساده است. رحمان حسین زاده به عراق رفته و در اجتماع کارگران بیکار در بغداد حاضر شده است. جنجال برای چیست؟ هرکس میتواند این کار را بکند. هرکس میتواند امروز بلیطى بخرد و خود را به بغداد برساند. چرا باید کار رحمان حسین زاده و حزب کمونیست کارگری ایران را مهم شمارد؟ برای این که معنى و اهمیت این کار را متوجه شوید باید از خودتان بپرسید کار به این "سادگى" را چرا کس دیگر انجام نمیدهد؟ هزار و یک حزب سیاسى در عراق و ایران و کل منطقه هست که از صبح تا شام ده بار باهم اتحاد و ائتلاف تشکیل میدهند، به هم پیام میدهند باهم نشست و برخاست دارند و سخت درگیر شکل دادن به آینده عراق مطابق منافع خود هستند. اما این یک کار را نمیکنند.

گفتم که اینها سخت در حال شکل دادن به آینده عراق طبق منافع خود هستند و نکته درست در این "منافع خود" است که ربطى به منفعت طبقه کارگر عراق و از آنجا به منفعت کل مردم عراق ندارد. از ناسیونالیست‌های کرد تا ناسیونالیست‌های عرب، از اسلامى‌ها تا آمریکائى‌های حاکم و از احزاب عراقى تا احزاب ایرانى همه دنبال "بیزینس" خود هستند. سیاست در منطقه در غیاب طبقه کارگر و کمونیست‌ها شکل داده میشود و صف‌بندی‌های سیاسى احزاب جدا از حزب کمونیست کارگری عراق و در مقابل آن است. حضور و سخنرانى رحمان حسین زاده در مقابل این روند و در مقابل این تصویر است.

رحمان حسین زاده در اجتماع کارگران بغداد شرکت کرد و پیام اتحاد و همبستگى طبقه کارگر و حزب کمونیست کارگری ایران را به کارگران متحصن و از طریق آنها به کل طبقه کارگر عراق رساند. رحمان حسین زاده به آنها گفت ما با شما هستیم و در کنار هم باید آینده روشنى را در منطقه بوجود آوریم. شعار های زنده باد طبقه کارگر ایران، زنده باد اتحاد جهانى طبقه کارگر، زنده باد حزب کمونیست کارگری ایران و زنده باد حزب کمونیست کارگری عراق همه این سیاست نوین و همه این آینده نوین را منعکس میکند. در دو کشور ایران و عراق در یکى انقلابى در حال شکل‌گیری است که در آن کمونیسم، به همت حزب کمونیست کارگری ایران، یک آینده قابل انتخاب است و دیگری زیر تیغ اشغال و گسیختگى کامل زندگى مدنى میتواند بازگشت به مدنیت را، به همت حزب کمونیست کارگری عراق، با کمونیسم تداعى کند. این آینده دیگری برای کل منطقه است. حضور عضو دفتر سیاسى حزب کمونیست کارگری ایران در اجتماع کارگران بغداد شاید تدارک زیادی نمیخواست اما سیاست دیگری و اتحاد طبقاتى دیگری را طلب میکرد. اتحاد طبقه کارگر ایران و عراق کل منطقه را زیر و رو خواهد کرد. اتحاد طبقاتى و صف بندی سیاسى دیگری دارد خود را نشان میدهد. اهمیت حضور رحمان حسین زاده در این است. درود بر او.