صفحه اول

انجمن مارکس لندن را نميشود جعل کرد

سايت ما، انجمن مارکس حکمت لندن (www.marxsociety.com)، از جانب حزب کمونيست کارگرى ايران تغيير داده شده است. اين حزب اطلاعيه اى در مورد سخنرانى حميد تقوائى، ليدر آن، در سايت انجمن ما منتشرکرده است، رسما در سايت ما دست برده اند، نام مسئول سايت و آدرسهاى ما را حذف کرده و اتصال به بحث هاى ما، که باب طبعشان نبوده است، را از کار انداخته اند. چنين وانمود کرده اند که ادامه دهنده فعاليت هاى انجمن مارکس لندن هستند.

اين يک جعل است. و متاسفانه اقدامى ابتدا به ساکن نيست. حزب کمونيست کارگرى ايران بدنبال جدائى ها که در آن اتفاق افتاد با تغيير پاس ورد سايت انجمن مارکس حکمت عملا دسترسى ما به صفحات اينترنتى انجمن را نا ممکن کرد و کار انجمن را با اخلال مواجه نمود و در مقابل تمام مکاتبات کتبى از جانب ما براى دست برداشتن از اين کار سکوت مطلق اختيار کرد. امروز رهبرى اين حزب تلاش تازه اى آغاز کرده است که تاريخ اين انجمن و فعاليتهاى آن را صاحب شود.

طى دوسال اخير و بعد از جدائى ها در حزب کمونيست کارگرى ايران ما تلاش کرديم که انجمن مارکس - حکمت را از اين اختلافات دور نگاه داريم. اين انجمن، انجمنى مستقل است که در نوامبر ۱۹۹۹ توسط منصور حکمت و من براى اشاعه مارکسيسم تاسيس شد. سال ۲۰۰۲ انجمن مارکس لندن پس از از دست دادن منصور حکمت، براى قدردانى از درافزوده هاى او به مارکسيسم نام خود را به انجمن مارکس - حکمت لندن تغيير داد. اما تاريخ ، فعاليت، و نرم ها و استاندردهاى ما ثابت ماند. کل تاريخ و آرشيو و مايملک انجمن مارکس لندن به انجمن مارکس حکمت لندن منتقل شد.

اشاعه مارکسيسم محدوده سازمانى و حزبى ندارد و از همان ابتدا، در بيانيه تاسيس آن اعلام کرديم که نه تنها اين انجمن مستقل است بلکه اصولا سخنرانى در آن دليل هيچ تعلق سازمان و يا حزبى نيست و در تمام اين سالهاى به اين اصل وفادار مانديم. ليست سخنرانان آخرين جلسه اين انجمن، که درست قبل از جدائى ها انجام گرفته و هيچ ربطي به اختلافات در حزب را ندارد، نامه هاى ما به حزب کمونيست کارگرى بعد از تغيير پاس ورد سايت ما و دست آخر بردبارى تاکنونى ما درمقابل اقدامات اين حزب و سکوت مطلق آن در پاسخ به نامه هاى من شاهد اين سياست و روش ماست. اما آخرين اقدام اين حزب يعنى دست بردن در صفحات اينترتى ما و و "مصادره" تاريخ انجمن ما براى خدمت به خود ديگر نميتواند با سکوت روبرو شود. اينکه يک حزب سياسى، که خود را به مارکس و منصور حکمت منتسب ميکند، براى پيشبرد اهدافش محتاج کشيدن عکس رهبرى جديدش بجاى عکس "لاک خورده" ماست مايه تاسف است. گرچه سنت تازه اى نيست.

در بيانيه تاسيس اين انجمن اعلام شده است که "انجمن مارکس يک نهاد فرهنگى غير حزبى و مستقل است. موسسين اين انجمن منصور حکمت و کورش مدرسى هستند. هدف انجمن کمک به امر آموزش و اشاعه مارکسيسم است و در جهت ايجاد يک مدرسه و مرکز مباحثات و مطالعات مارکسيستى تمام وقت در لندن کار ميکند". چنين هدفى نه تنها محتاج سازمانى و حزبى کردن اين انجمن نيست بلکه برعکس محتاج جدا کردن و دور نگاه داشتن آن از دايره کشمکش هاى سازمانى و حزبى است. نکته اى که منصور حکمت به تفصيل در سخنرانى اول خود در انجمن مارکس لندن تشريح ميکند.

براى اشاعه مارکسيسم تاسيس چنين انجمن هايى در هر شهرى از ايران و خارج کشور مورد استقبال ما بوده است. ما اعلام کرديم که خواستار آن هستيم که اين انجمن ها همه جا مستقل از ما و خود مختار با همين هدف تاسيس شوند از تهران تا ونکور. در اين راستا کمک کرديم که بفاصله حدود يک سال پس ازتاسيس انجمن مارکس لندن، انجمن هاى مارکس تورنتو توسط محسن ابراهيمى و انجمن مارکس کلن آلمان توسط نسان نودينيان تاسيس شوند. اين هنوز سياست ماست. تاسيس و گسترش چنين انجمن هائى براى اشاعه مارکسيسم توسط هرکس و هر جمعى در هرجا مورد استقبال ماست.

درست به همين دليل براى تسهيل فعاليت هاى انجمن افراد زيادى، فراتر از تعلقات سازمانى، حزبى و مليتى به کمک ما آمدند. کسانى که برگزارى و تدارکات جلسات انجمن را بر عهده گرفتند، کسانى که تامين امنيت جلسات اين انجمن را عهده دار شدند ، کسانى که بازکردن حساب بانکى و ثبت نام اينترنتى انجمن، امورى که بدلايل امنيتى نميتوانست توسط منصور حکمت يا من انجام گيرد، را تقبل کردند و بعلاوه تعداد زيادى از دوستداران مارکس و منصور حکمت که عضو انجمن مارکس لندن شدند و با کمک مالى خود فعاليت هاى آن را تسهيل کردند. در همين متن نام اينترنتى (domain name) انجمن، توسط على جوادى ثبت گرديد و حساب بانکى انجمن توسط امان کفا و فريبرز پويا باز شد.

تا امروز همه و مطلقا همه برنامه هاى اين انجمن يا توسط منصور حکمت و يا من برنامه ريزى شده اند و همه و مطلقا همه برنامه هاى انجمن توسط نسرين جلالى سازماندهى و اجرا شده است. کسى که با نام شيرين رازانى مسئوليت سايت انجمن را تا امروز هم داشته است. طبعا اين کاربدون کمک رفقاى بسيار که فارغ از تعلق حزبى و سازمانى به يارى اين انجمن آمدند و يا به عضويت آن در آمدند ممکن نبود.

امروز مساله بر سر تاسيس يک انجمن جديد مارکس نيست، مساله بر سر برگزارى يک سخنرانى توسط حميد تقوائى هم نيست. همانطور که گفتيم ما از تاسيس هر انجمنى استقبال ميکنيم و ميتوانستيم در صورت تمايل حميد تقوائى سخنرانى ايشان را، مثل قبل، در همين انجمن سازمان بدهيم. در بيانه تاسيس انجمن ما اعلام کرده ايم که "سخنرانى در انجمن مارکس شرط تعلق حزبى و گروهى ندارد."

مساله تلاش براى مصادره تاريخ و دارائى هاى يک انجمن معين است. مساله دادن يک تصوير وارونه از تاريخ است. انجمن جديدى تاسيس شده و تاريخ ما را تاريخ خود اعلام کرده و آرشيو و مايملک اينترنتى ما را مصادره کرده است. مساله جعل تاريخ است. مساله ساختن تاريخ براى کسانى است که فاقد چنين تاريخى هستند. على جوادى کاملا مجاز بود که حمايت خود از انجمن مارکس لندن و يا انجمن مارکس حکمت لندن را پس بگيرد. آزاد بود که بخواهد اين انجمن از صفحه اينترنتى که بنام ايشان ثبت شده است استفاده نکند، اما مصادره نام انجمن ما، محتويات سايت ما و دست بردن به جعل تاريخ حق ايشان نيست. همکارى و هماهنگى حميد تقوائى در اين "عمليات مصادره انقلابى” شايسته چه عنوانى است؟

دست بردن به چنين شيوه هائى محدود نگرانه، سکتاريستى، پوچ و مضرر است. اگر با کپي کردن آرم و تغيير يک آدرس اينترنتى ميشد تاريخى را صاحب شد امروز، بقول منصور حکمت هر "جگرکى” مک دنالد ناميده ميشد. رفقاى عزيز! باور کنيد يک سنت، يک انجمن و يا حزب چيزى بيشتر از دستگاه تبليغاتى، راديو، تلويزيون و چند صفحه اينترنت است. اگر چيزى را بشود خريد و ساخت اين امکانات است و اگر چيزى را نشود مصادره کرد و يا خريد يک حزب، يک سنت و يک تاريخ است. مگر امروز کسى ميتواند دوباره اتحاد مبارزان کمونيست، کومه له يا انترناسيونال يک و يا انجمن مارکس لندن را در ادامه همان سنت قبل "دوباره" تاسيس کند؟ موسسين جديد انجمن مارکس لندن بايد لااقل به سخنرانى منصور حکمت در انجمن مارکس در بحث تحولات کومه له مراجعه کنند.

چه کسى و با چه صلاحيتى نام شيرين رازانى (نسرين جلالى) که بنا به خواست منصور حکمت و دعوت مجدد من مسئوليت اين سايت را داشته و آنرا تا امروز طرح و به روز کرده است از اين سايت حذف نموده ؟ چه کسى آرشيو انيترنتى ما را براى مصادره "حلال" اعلام کرده است؟ جدا تنزل تا اين حد مايه تاسف است. اين روش ها نه ربطى به مارکس دارند و نه ربطى به حکمت. باور کنيد انجمن مارکس لندن چيزى بيشتر از يک صفحه اينترنتى است. زيان واقعى اين روش ها در تصوير وارونه اى است که از استانداردها و روش هاى همه آزاديخواهان و برابرى طلبان به جامعه ميدهيد. و بيش از هرکس به حيثيت و شخصيت همه کمونيست ها و بخصوص مارکس و حکمت لطمه ميزنيد. همه را تحقير ميکنيد.

اين روش ها ناسالم است و بايد توسط همه کمونيست ها و انسان هاى آزاديخواه محکوم شود. حزب کمونيست کارگرى ايران و شخص حميد تقوائى يک معذرت خواهى رسمى به انجمن مارکس - حکمت لندن، اعضاى آن و همه ما کمونيست ها، هرجا که باشيم، بدهکار است. بايد استفاده از اين شيوه ها فورا خاتمه يابد.

انجمن مارکس – حکمت لندن کورش مدرسى لندن - ۲۴ ژانويه

سايت جديد اينترنتى انجمن مارکس لندن يا انجمن مارکس حکمت لندن که با همان فلسفه اعلام شده و ماطبق سنت تاکنونى فعاليت ميکند از طريق آدرس زير قابل دسترس است: www.marxhekmatsociety.com

همراه اين اطلاعيه عکس سايت جعلي و سايت واقعى، متن اعلاميه تاسيس انجمن و نامه هائى که بعد از تحولات حزب کمونيست کارگرى براى اين حزب نوشته شد وبا سکوت پاسخ گرفت را همراه ميکنيم.

ضميمه ۱ – عکس سايت واقعى انجمن مارکس- حکمت لندن www.marxhekmatsociety.com

ضميمه ۲ – عکس سايت جعلى انجمن مارکس لندن www.marxsociety.com

ضميمه ۳ – بيانيه تاسيس انجمن مارکس لندن

انجمن مارکس لندن برنامه سمينارهاى خود را اعلام کرد

"اين قدم اول در راه ايجاد يک مدرسه کمونيستى تمام وقت و يک مرکز دائمى مطالعات مارکسيستى است."

"سمينارهاى انجمن علنى و عمومى است"

"سخنرانى در انجمن مارکس شرط تعلق حزبى و گروهى ندارد "

اطلاعاتى در مورد انجمن مارکس و سمينارهاى سال آتى

١- انجمن مارکس يک نهاد فرهنگى غير حزبى و مستقل است. موسسين اين انجمن منصور حکمت و کورش مدرسى هستند. هدف انجمن کمک به امر آموزش و اشاعه مارکسيسم است و در جهت ايجاد يک مدرسه و مرکز مباحثات و مطالعات مارکسيستى تمام وقت در لندن کار ميکند.

٢- فعاليتهاى انجمن در سال آينده شامل برگزارى سمينار ها و انتشار متون و نوارها و ويدئويى اين سمينارها و برخى کتب و مقالات خواهد بود.

٣- همه سمينارهاى انجمن در لندن در انگلستان برگزار ميشود. شرکت در اين سمينارها براى عموم آزاد است. اکثر سمينارهاى انجمن وروديه خواهند داشت.

٤- علاقمندان ميتوانند با پرداخت حق عضويت سالانه معادل ٥٠ پوند به عضويت انجمن مارکس درآيند. اعضاى انجمن ميتوانند بطور رايگان در همه سمينارها شرکت کنند، انتشارات انجمن را با تخفيف ويژه خريدارى کنند و برنامه هاى آتى انجمن را از طريق اى ميل دريافت کنند. عضويت در انجمن، نظير عضويت در کتابخانه و يا انجمن فيلم و نظاير آن، براى استفاده از خدمات انجمن است و اعضاى انجمن وظيفه و يا مسئوليتى در امور انجمن برعهده ندارند.

٥- اى ميل و تلفن انجمن در بالاى اين نامه آمده است و آدرس و فاکس آن نيز بزودى اعلام ميشود. هوم پيج انجمن نيز بزودى اعلام ميشود.

٦- برنامه سمينارهاى انجمن در سال دوهزار اعلام شده است. اين ليست کامل نيست. سمينارهاى جديدى به اين ليست اضافه خواهد شد. ليست جديد هرماه به اطلاع عموم ميرسد. ثبت نام در هر سمينار از سه ماه قبل از تاريخ سمينار آغاز ميشود.

٧- وروديه سمينار اول کمونيسم کارگرى براى عموم ١٢ پوند (دو سمينار ٢٠ پوند) و براى اعضاى حزب کمونيست کارگرى ٧ پوند (دو سمينار ١٠ پوند) است. ورود اعضاى انجمن رايگان است. علاقمندان ميتوانند با تلفن، اى ميل، نامه يا فاکس کارت ورودى خود را رزرو کنند و در خود روز سمينار بهاى آن را بپردازند.

٨- کسانى که علاقمندند بعنوان سخنران در انجمن سمينار بگذارند ميتوانند با انجمن تماس بگيرند تا اطلاعات لازم در مورد ضوابط و ملزومات اين کار برايشان ارسال شود. سخنرانى و برگزارى سمينار در انجمن مارکس شرط تعلق حزبى ندارد

ضميمه ۴ – نامه اول به اصغر کريمى

رفيق اصغر عزيز ميدانيد انجمن مارکس نهادى است که توسط منصور حکمت و من ايجاد و اداره شده و به هيچ حزبي، از جمله حزب کمونيست کارگرى ايران، متعلق نيست. اين را نادر در معرفى انجمن، که روى سايت قابل ديدين و گوش کردن است، به صراحت اعلام ميکند. انجمن مارکس چيزى مثل بنياد منصور حکمت است.

وقتى سايت آن را ثبت ميکرديم از آنجا که رفيق على جوادى تنها امکان علنى ما بود domain به اسم او ثبت شد. در هر حال امروز گرچه نام انجمن را به مارکس حکمت تغيير داده ايم اما از آنجا که نام marxsociety.com نام جا افتاده اى است و همه ما را با آن ميشناسند، و در هر حال متعلق به اين انجمن است، ما از آن استفاده ميکنيم و خيال عوض کردن آ نرا نداريم. لازم به توضيح نيست که ما انجمن مارکس لندن را ثبت کرده ايم و شما و هرکس ديگرى ميتواند مثل سابق در شهرهاى ديگر انجمن هاى مشابهى را ايجاد کند. کما اينکه در تورنتو رفيق محسن و در کلن رفيق نسان انجمن هاى مشابهى را ثبت کرده اند.

خواهش من اين است که ترتيبى بدهيد که مالکيت اين domain name از رفيق على به رفيق اسعد کوشا منتقل شود. اينکار هر هزينه اى که داشته باشد من آنرا متقبل ميشوم. ضمنا ظاهرا رفقا پاس ورد اين سايت را تغيير داده اند. خواهش ميکنم پاس ورد جديد را هم به من اطلاع بدهيد.

با احترام کورش مدرسى 10 سپتامبر 2004

رونوشت: اسعد کوشا، آذر مدرسى، رحمان حسين زاده

ضميمه ۵ – نامه دوم به اصغر کريمى 5 اکتبر 2004

رفيق اصغر عزيز اين دومين نامه ايست که در مورد انجمن مارکس برايتان مينويسم. بيش از يک ماه پيش نامه اى برايتان نوشتم که هنوز جوابى دريافت نکرده ام. همراه اين نامه مجددا براى ياد آورى آن نامه را هم برايتان ميفرستم.

نبايد لازم به توضيح باشد که انجمن مارکس ربطى به هيچ حزبى ندارد. يک پروژه مشترک من و نادر بود که هم در بيانيه اعلام آن و هم در سخنرانى نادر در اولين جلسه انجمن به صراحت ذکر شده است. هرکس با کار کرد انجمن مارکس لندن آشنا باشد ميداند که اين انجمن متعلق به من و نادر بوده و نسرين جلالى مدير مسئول آن بوده است. خود شما هم اين واقعيت را ميدانيد.

شما با تغيير پاس ورد اين سايت بدون اطلاع ما عملا کنترل سايت آن را از دست ما خارج کرده و کار اين انجمن را مختل کرده ايد. رکود کار انجمن سوالات زيادي را ايجاد کرده است. مراجعه کنندگان متعددى در مورد رکود کار انجمن و از جمله سيات از سوال دارند. براي پاسخ ما تاکنون منتظر اقدام شما بوده ايم.

لطفا هرچه سريعتر پاس ورد سايت را به اطلاع نسرين جلالى برسانيد و همچنين مالکيت domain name را از على جوادى به اسعد کوشا منتقل نمائيد. با تشکر کورش مدرسى 5 اکتبر 2004 رونوشت: نسرين جلالى، اسعد کوشا، آذر مدرسى، امان کفا

در اعتراض با رفتاری که با انجمن مارکس شد خسرو داور از مسولیت سایت منصور حکمت کناره گیری کرد