صفحه اول

يكشنبه ١۶ مرداد شهرهاى كردستان اعتصاب عمومى است!

كردستان سنگر آزادى و برابرى است!
همه دستگير شدگان بايد فورا آزاد شوند!
نيروهاى نظامى و انتظامى جمهورى اسلامى بايد از شهرها بيرون بروند!

مردم انقلابى كردستان!

جمهورى اسلامى اين رژيم كثيف ضد بشرى به گمان خود ميخواهد بار ديگر اعتراض مردم در كردستان براى آزادى، براى برابرى و براى سعادت انسانى را مقهور خود سازد.

جنايات اخير جمهورى اسلامى در سنندج، سقز، مهاباد، اشنويه و ساير شهر هاى كردستان در خدمت اين هدف است. اما رژيم اسلامى اين بار تماما كورخوانده است. امروز رژيم اسلامى زير فشار اعتراض مردم در سراسر ايران كمر خم كرده است. خودشان هم ميدانند كه جمهورى اسلامى به پايان راه خود رسيده است و بايد برود. بايد تكليف اين رژيم را يكسره كرد.

تا زمانى كه سران رژيم را به زندان نيانداخته ايم، تا زمانى كه سپاه پاسداران و ارتش را خلع سلاح نكرده ايم، تا زمانى كه همه حوزه هاى علميه و موقوفات را به نفع مردم مصادره نكرده ايم، تا زمانى كه وزارت اطلاعات و كليه گله هاى حزب الله و انصار الله و ساير دستگاه هاى جمهورى اسلامى تماما خلع سلاح و متوارى نشده اند و بالاخره تا زمانى كه دولت ما قيام كنندگان عليه جمهورى اسلامى آزادى و برابرى انسانها را بعنوان قانون اعلام و اعمال نكرده است، جمهورى اسلامى ميتواند جنايت بيافريند. جمهورى اسلامى را بايد انداخت.

نبايد اجازه داد كه جمهورى اسلامى همچنان اين چرخ جنايت كارى را بگرداند. بايد متحد شد، بايد با صف واحد و پرچم واحد ايستاد. بايد جمهورى اسلامى را عقب راند. بايد جمهورى اسلامى را از كار خود پشيمان كرد.

بگذار مردم انقلابى در كردستان، مردم سنندج و سقز و مهاباد و مريوان و ساير شهرهاى كردستان نه تنها جمهورى اسلامى را عقب بزنند بلكه با شعار زنده باد آزادى،زنده باد برابرى پرچم انقلاب آتى ايران را به پرچم رهاَئى و برابرى همه انسانها تبديل كنند. سنندج و سقز، مهاباد، اشنويه، سردشت و مريوان و ساير شهرهاى كردستان بايد در انقلاب آتى ايران نقش تبريز در انقلاب مشروطه را بازى كنند. كردستان بايد سنگر انقلاب ايران باشد. صداى انقلاب ايران را ميتوان بارديگر از كردستان شنيد.

مردم!

حزب ما از اعلام روز يكشنبه ١۶ مرداد بعنوان روز اعتصاب عمومى در كردستان حمايت ميكند. از همه كمونيست ها، بويژه اعضا و دوستداران حزب كمونيست كارگرى حكمتيست، ميخواهيم تا در صف اول تلاش براى متحد كردن مردم، بويژه طبقه كارگر، براى سازمان دادن و رهبرى اين حركت اعتراضى قرار گيرند. جنايتكاران جمهورى اسلامى بايد معرفى شوند، نيروهاى نظامى و انتظامى و اطلاعاتى جمهورى اسلامى بايد از شهرهاى كردستان خارج شوند و همه دستگير شدگان و زندانيان سياسى بايد آزاد گردند.

كارگران!

انقلاب عليه جمهورى اسلامى در حال شكل گيرى است. انقلابى كه نه تنها امروز بلكه سرنوشت نسل هاى آينده طبقه ما و انسانهاى اين جامعه را رقم خواهد زد. برچيدن نظام جمهورى اسلامى و جايگزينى فورى آن با دولت مردم قيام كننده بر اساس منشور سرنگونى رژيم اسلامى بيش از هركس منفعت طبقه كارگر را منعكس ميكند. طبقه كارگربايد در صف اول جنبش سرنگونى جمهورى اسلامى تضمين كند كه اين انقلاب نه تنها پيروز ميشود بلكه پيش در آمد يك انقلاب بيوقفه به انقلاب رهائى بخش انسان، انقلاب سوسياليستى طبقه ما خواهد بود. جاى شما صف اول اين اعتراض است. روز يكشنبه ١۶ مرداد بايد همه چرخ ها از حركت بايستد. جمهورى اسلامى بايد بفهمد كه در مقابل طبقه كارگر نه برق دارد، نه نفت، نه آب و نه نان. ناچار است گورش را گم كند.

مردم سراسر ايران،

امروز بايد به حمايت از مردم در كردستان برخاست. اين مبارزه مبارزه ما براى آزادى و برابرى است و مردم كردستان در اين رودروئى با جمهورى اسلامى نبايد تنها بمانند. به مبارزه مردم كردستان بپيونديد. يكشنبه ١۶ مرداد را تعطيل اعلام كنيد.

زنده باد آزادى و برابري

مرگ بر جمهورى اسلامي

زنده باد سوسياليسم

كورش مدرسي

دبير كميته مركزى حزب كمونيست كارگرى . حكمتيست

١٢ مرداد ١۳۸۴ (۳ اوت ٢۰۰۵)