صفحه اول

اعتصاب سراسرى مردم در كردستان شروع كار است!

مردم انقلابى شهرهاى كردستان!

اعتصاب عمومى شما مشت محكمى بر دهان جمهورى اسلامى كوبيد!

درود بر شما كه با اعتصاب عمومى تان در تمام شهرهاى كردستان نشان داديد كه پرچم آزادى و برابرى و نفرت همگانى از جمهورى اسلامى چه قدرتى دارد.

اعتصاب سراسرى شما دوران جديدى در مبارزه عليه جمهورى اسلامى در سراسر ايران را گشود. بايد با چشمى باز و با عزمى جزم و هوشيارانه به استقبال اين دوران رفت.

اعتصاب سراسرى مردم در كردستان براى اولين بار مبارزه هماهنگ و همگانى مردم عليه جمهورى اسلامى را بعد از بيش از بيست سال به واقعيت تبديل كرد. در اين اعتصاب تنها اين يا آن بخش مردم و جامعه درگير نبودند، تنها جوانان، كارگران يا زنان در مقابل جمهورى اسلامى قرار نگرفتند. كل انسانهاى شرافتمند و انقلابى در كردستان در يك صف واحد با يك خواست واحد و با يك پرچم انسانى و آزاديخواهانه در مقابل جمهورى اسلامى ايستادند.

در دوران اخير مبارزه عليه جمهورى اسلامى تاكنون در هيچ جاى ايران اين چنين تمام مردم در يك صف واحد و آزاديخواهانه در مقابل جمهورى اسلامى نايستاده بودند. اعتصاب عمومى شما فصل تازه و دوران جديدى را در مقابله مردم با جمهورى اسلامى در سراسر ايران گشود. مردم ايران از اين پيروزى انرژى و قدرت گرفتند. اين پيروزى نقطه جديدى در تعرض مردم ايران به جمهورى نكبت اسلامى از تهران تا بندر عباس و از تبريز تا مشهد خواهد بود.

خواسته بوديم نشان دهيد كه سنندج و مريوان و سقز و ساير شهرهاى كردستان در انقلاب آتى ايران نقش تبريز در انقلاب مشروطه را بازى خواهند كرد با اين تفاوت كه اين بار ما پيام آور آزادى، برابرى و رهائى قطعى انسان خواهيم بود. اعتصاب سراسرى مردم نشان داد كه اين خواست نه يك رويا كه يك واقعيت زنده و كوبنده است. سنندج سرخ دارد رنگ خود را به همه شهر هاى كردستان ميزند.

مردم!

اين اعتصاب گام اول در متحد كردن صف عمومى انقلاب عليه جمهورى اسلامى بود. گرچه ايجاد فضاى ميليتاريستى از طرف جمهورى اسلامى از يك طرف و تبليغات عقب مانده و ارتجاعى قوم پرستان، از طرف ديگر، در ابتدا ترديداتى را بوجود آورده بود، اما اعتصاب عمومى با قدرت و با موفقيت تمام شهر ها را در برگرفت.

برداشتن اين گام پيروزى عظيم انسانيت انقلابى بود. گام هاى بعدى نيز بايد با همين قدرت و با همين هوشيارى و با همين اتحاد برداشته شوند. اين تازه شروع كار ماست. سير متحد شدن سراسرى مردم تنها آغاز شده است. از اين پس بايد باهم و هماهنگ وارد ميدان شد و عمل كرد. قدرت ما در اتحاد ماست و اتحاد ما مستلزم يك پرچم واحد آزاديخواهانه، پرچم آزادى و برابرى همه انسانها مستقل از جنس و رنگ و نژاد و قوم و پرچم سرنگونى جمهورى اسلامى است.

قدم بعد گسترده تر كردن اين اتحاد در ابعاد وسيعتر و عميق تر است. بايد خود را آماده رودرروئى هاى بعدى با جمهورى اسلامى كرد. بايد دستگير شدگان را آزاد كرد، بايد كارى كرد كه نيروهاى جمهورى اسلامى از شهر ها بيرون بروند و يا عملا دست آنها از زندگى مردم كوتاه شود. بايد شهرها و محلات به تدريج به مناطق خارج از كنترل جمهورى اسلامى تبديل شوند. بايد صف متحدتر، وسعيتر و همگانى ترى عليه جمهورى اسلامى را به ميدان آورد. طبقه كارگر و همه كسانى كه در صنايع كليدى كار ميكنند بايد در صف اول اين اعتراض جمهورى اسلامى را فلج كنند. جمهورى اسلامى بايد بدون برق و آب و نفت و ارتباطات زمين گير و فلج شود.

همه منتظر تعرض بعدى مردم عليه جمهورى اسلامى هستند. اين انتظار طولانى نخواهد بود. ما اين را تضمين ميكنيم.

درود بر مردم قهرمان و انقلابى در كردستان

زنده باد آزادى و برابرى!

مرگ بر جمهورى اسلامى!

زنده باد سوسياليسم!

كورش مدرسى

دبير كميته مركزى حزب كمونيست كارگرى – حكمتيست

١۶ مرداد ١۳۸۴ – ۷ اوت ٢۰۰۵