صفحه اول

به جمال کمانگر به مناسبت انتخاب اش به دبيري سازمان جوانان حکمتيست

جمال بسيارعزيز

از جانب کميته مرکزي حزب انتخابت بعنوان دبير سازمان جوانان حکمتيست را صميمانه تبريک ميگويم. اطمينان دارم که با قابليت و کارداني تمام و با ساختن روي پايه محکمي که اين سازمان في الحال در ايران ايجاد کرده است، سازمان جوانان حکمتيست را به محمل متحد کردن و متشکل کردن جوانان آزادي خواه و برابري طلب را در ابعادي توده اي تبديل خواهيم کرد.

براي تو و براي رفقاي عزيزمان در سازمان جوانان حکمتيست آرزوي پيروزي و تندرستي دارم.

دبير کميته مرکزي

کورش مدرسي

٢٦ نوامبر ٢٠٠٥