صفحه اول

آزادى زن، مرگ جمهورى اسلامى است!

مارس روز "نه" ديگرى به جمهورى اسلامى است!زنان ايران!

هيچ چيز بيش از موقعيت فرودست زن در ايران به حيات جمهورى اسلامى گره نخورده است. زنان اتباع درجه سوم جمهورى اسلامى هستند. زن برده و مايملک مرد است. اين حکم قران، حکم خدا و حکم جمهورى اسلامى اين نمايندگان خدا روى زمين است. اين نظم انسانى نيست بايد سرنگون شود.

مردم!

امروز بيش از هميشه آزادى، و تضمين حق برخوردارى زن از کليه نعمات مادى و معنوى جامعه شاخص تغيير واقعى در ايران است. آزادى زن بيش از هروقت ديگرى و بيش از هرجاي ديگري در ايران به معنى آزادى انسان است. ۸ مارس تنها روز زن نيست. روز انسان است. روزى است که همه مردم بايد اعلام کنند که آزادى زن شاخص آزادى در ايران است. روزى که حجاب اجبارى برقرار نباشد، روزى که در ايران زن با مرد متساوى الحقوق اعلام شود، روزى که معاشرت زن و مرد در جامعه بعنوان يک حق انسانى اعلام گردد، آن روز روز سرنگونى جمهورى اسلامى است.

۸ مارس روز "نه" به حجاب اسلامى، روز "نه" به آپارتايد جنسى، روز "نه" به جمهورى اسلامى است. از طرف حزب کمونيست کارگرى – حکمتيست همه شما را به پيوستن به اين جنبش عظيم انسانى دعوت ميکنم. دست جمهورى اسلامى و دست مذهب را بايد از زندگى مردم کوتاه شود.

مرگ بر جمهورى اسلامى
زنده باد آزادى و برابرى
زنده باد سوسياليسم
کورش مدرسى
۲ مارس ۲۰۰۵ - ۱۲ اسفند ۱۳۸۳