صفحه اول

رفقاي عزيز عبدالله دارابي ، مجيد حسيني ، کمال مَـَربزان ، خالد علي پناه، سردار نِـگِـلي و يدي کريمي
رفقاي عزيز گارد آزادي

حضور علني شما رهبران کمونيست در ميان مردم که با حمايت تام و تمام مردم، قدرت نظامي گارد آزادي و جسارت و کارداني شما ممکن گرديد بار ديگر، قدرت در کردستان و نفوذ، قابليت و جسارت رهبران کمونيست را نشان داد.

اين حضور مکمل اعتصاب سراسري مردم کردستان در ١٦ مرداد بود. و بازتاب گسترده آن در ايران بار ديگر نشان داد که کردستان سنگر کمونيسم، سنگر آزادي و برابري سنگر رهائي انسان در انقلاب ايران است.

پايه اجتماعي، قدرت نظامي و نفوذ توده اي رهبران کمونيست در ميان مردم، بدون ترديد اهرم تعيين تکليف نهائي قدرت در سراسر ايران به نفع آرمان رهائي انسان خواهد بود. شما، نيروهاي گارد آزادي و حزب ما نشان داديد که اين را تضمين خواهند کرد.

دست شما را ميفشارم و برايتان آرزوي پيروزي دارم

کورش مدرسي

دبير کميته مرکزي حزب کمونيست کارگري - حکمتيست

٨ شهريور ١٣٨٤ – ٣٠ اوت ٢٠٠٥