صفحه اول

کنگره آزادی عراق - مبانى سازمانى

طرح موقترهبرى موقت کنگره آزادى عراق

تا تشکيل اولين کنفرانس سراسرى رهبرى و مسئولين کنگره آزادى عراق به شيوه زير تعيين ميشود: