صفحه اول

کنگره آزادى عراق
Iraq Freedom Congress - IFC

بيانيه تشکيل کنگره آزادى عراقبا اين اطلاعيه تشکيل کنگره آزادى عراق و آغاز فعاليت آن را اعلام ميکنيم.

اين کنگره يک سازمان توده اى، دمکراتيک، غير مذهبى و غير قومى مستقل است که براى ايجاد يک دولت آزاد، سکولار، غير قومى و متکى به اراده مستقيم مردم در عراق مبارزه ميکند. دولتى که حق مردم عراق در تعيين آزادانه و آگاهانه نظام آينده عراق را تضمين خواهد کرد.

شيرازه مدنيت در عراق زير سلطه اشغال نيروهاى آمريکا، جريانات اسلامى، عشيره اى و کانگستر هاى سياسى، که همه يکديگر را تقويت و بازتوليد ميکنند، از هم پاشيده است. مردم عراق در چنگال قطب هاى تروريستى دنياى امروز ما، يعنى تروريسم دولتى آمريکا و تروريسم اسلام سياسى به تباهى فيزيکى و معنوى سوق داده شده اند. کنگره آزادى عراق براى رهائى مردم عراق از اين "سياهچال مدنى" تشکيل شده است.

تنها راه نجات عراق از اين سياهچال به ميدان کشيدن مردم و خارج کردن جامعه عراق، در هر سطحى، از دايره قدرت نيروهاى اشغالگر آمريکا و دارودسته هاى اسلامى و سپردن حاکميت به دست مردم است. کنگره آزادى عراق براى تحقق اين هدف تلاش ميکند.

کنگره آزادى عراق تلاش ميکند که با سازمان دادن مردم در هر محدوده در چارچوب نهاد محلى اين سازمان حاکميت را در هر بعد و دامنه اى که بتواند به مردم بازگرداند و اين حاکميت را به نيروى مردم در مقابل هر تعرضى مصون بدارد. حاکميت مردم به معنى اعمال مطالبات منشور اين کنگره بعنوان قانون جارى خواهد بود.

علاوه بر افراد، سازمانها، احزاب سياسى، اتحاديه ها کارگرى، شوراهاى مردم، و همه انجمن ها و نهادهائى که خود را در اهداف اين کنگره شريک ميدانند و اهداف و برنامه آنها با منشور و اهداف اين کنگره در تناقض نباشد ميتوانند مطابق اساسنامه کنگره آزادى عراق به عضويت اين کنگره در آيند.

کنگره آزادى عراق سازمان خود را محدود به عراق نميکند و تلاش خواهد کرد که تمام انسانهاى و سازمانها و نهادهاى آزاديخواه، در سراسر جهان، که خود را در اهداف اين کنگره شريک ميدانند را به عضويت خود جلب نمايد و نيروى بشريت متمدن را به عنوان يک قدرت بين المللى به ميدان بکشد.

کنگره آزادى عراق همه انسانهاى آزاديخواه را به پيوستن به صفوف خود فراميخواند.

۱۸ مارس ۲۰۰۵

آرمان فراکيش (رئيس کميته حقوق مدنى ايران)، آساى کنجى (رئيس کميته همبستگى جنبش براى سوسياليسم دمکراتيک – ژاپن)، آسو جبار (نماينده فدراسيون شوراها و اتحاديه هاى کارگرى عراق در خارج کشور)، اسامه غائم (منقد و اديب)، امجد غفور (دبير کنگره رفراندم براى استقلال کردستان)، دکتر حسين هارف (دبير مرکز هنرمندان نمايشى عراق)، دکتر رياض الاسدى (استاد علوم سياسى دانشگاه بصره)، ريبوار احمد (ليدر حزب کمونيست کارگرى عراق)، سامى حسن (جانشين دبير فدراسيون شوراها و اتحاديه هاى کارگرى بصره)، سلام منصور (سناريو نويس – هنرمند)، سمير عادل (رئيس دفتر اجرائى حزب کمونيست کارگرى عراق)، ساتو کازويوشى (دبير جنبش براى سوسياليسم دمکراتيک ژاپن)، شمال على (عضو دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى عراق)، جواد اصلانى (فعال کميته حقوق مدنى ايران)، دکتر عامر فياض (استاد علوم سياسى دانشگاه بغداد)، على عباس (دبير فدراسيون شوراها و اتحاديه هاى کارگرى بصره)، فلاح علوان (دبير فدراسيون شوراها و اتحاديه هاى کارگرى عراق)، فاتح شيخ (رئيس دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران – حکمتيست)، فارس محمود (عضو دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى عراق)، قاسم هادى (دبير اتحاديه بيکاران عراق)، کاظم عنيزان (رئيس سازمان اهوار دمکراتيک - عراق)، کورش مدرسى (ليدر حزب کمونيست کارگرى ايران – حکمتيست)، مظلوم عباس (فعال کمونيست)، محمد حسن صالح (رئيس سازمان برابرى اجتماعي)، مقدام عبدالجبار (استاد دانشگاه بصره)، مويد احمد (عضو دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى عراق)، دکتر نمير الخياط (استاد دانشگاه بصره)، ناديه محمود (رئيس مرکز مطالعات زنان خاورميانه)، نسرين جلالى (فعال کميته حقوق مدنى ايران)، هوزان محمود (فعال جنبش زنان عراق)، دکتر يوسام شاکر، يسن طه ياسين (رئيس مرکز روشنفکرى الان)، ينار محمد (رئيس سازمان آزادى زن در عراق)