صفحه اول

جنبش توده اى علیه گسیختگى زندگى مدنى در عراق
ضرورت ایجاد یک سازمان توده اى

(طرح بحث)اين نوشته بخشهائى از طرحى است که در تاريخ ٢١ اکتبر ٢٠٠٤ که براى بحث در اجلاس پلنوم کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى عراق ارسال شده است و براي درج در"کمونيست" اديت شده است.