صفحه اول

همراه با تمام بشریت متمدن چشم امید ما به شماست

پیام به کنگره سوم حزب کمونیست کارگری عراقرفقا!

اجازه بدهید از جانب همه اعضا حزب کمونیست کارگری- حکمتیست تشکیل کنگره سوم را شاد باش بگویم.

کنگره سوم حزب در شرایط بسیار حساس و تعیین کننده ای برگزار میشود. شیرازه جامعه عراق در نتیجه حمله و اشغال نظامی از هم گسیخت. در کنار آمریکا جریانات اسلام سیاسی و قوم پرستان عرب و کرد بر این متن کل عراق را به عمق یک سیاه چال اجتماعی سوق دادند. نفرت و کینه قومی و مذهبی هیچگاه در عراق تا این حد عمیق و خطرناک نبوده و استیصال هیچگاه تا این حد مردم عراق را در چنگال خود نه فشرده است. متاسفانه تراژدی بزرگتر هنوز میتواند در راه باشد. مردم عراق روی یک بمب عظیمتر و مخرب تر کشتار قومی و مذهبی در ابعادی به مراتب وسیع تر از رواندا نشسته اند. صدها هزار کودک و جوان و مسن جامعه عراق هر روز قربانی منافع سرمایه داری میشوند. بدون شما پایانی بر این زندگی محنت بار متصور نیست.

رفقا

هسته اساسی فلسفه مارکس، لنین و منصور حکمت این است که انسان تاریخ را میسازد. این ما هستیم که تعیین میکنیم که از میان همه راههای ممکن در مقابل جامعه کدام راه پیموده میشود و چه اتفاقی می افتد. حزب ما و سنت ما به این تلقی از نقش انسان متعلق است و به همین دلیل میتواند آنچه که موجود است را تغییر دهد.

رفقا

مسئولیت عظیمی بر عهده شماست. حزب کمونیست کارگری عراق گرانبها ترین، انسانی ترین و توانا ترین نیروی سیاسی موجود برای تغییر عراق و تغییر دنیا است. شورانگیز تر از هر چیز این است که میبینیم حزب ما در عراق راهی را شروع کرده است که میتواند به پیروزی نهائی انسانیت منجر شود. حزب کمونیست کارگری عراق در یکسال گذشته تحولات مهمی را از سر گذارند و به یمن رهبری این حزب امروز قدرتمند تر از همیشه در کار اتحاد همه مردم شرافتمند عراق و جهان حول خود برای تامین یک زندگی انسانی برای مردم عراق و تضمین پیروزی بشریت متمدن بر قطب های تروریستی جهان امروز ماست.

حزب ما در عراق با ابتکار سازمان دادن کنگره آزادی عراق نمونه ای مجسم در قدرت دخالت گری حکمتیستی برای بسیج و اتحاد همه انسانهای شریف و آزاده در عراق و سراسر جهان حول پرچم کمونیستی طبقه کارگر برای تامین کوتاه ترین و سریعترین راه خروج عراق از سیاه چال اضمحلال زندگی انسانی و تضمین یک زندگی آزاد، شاد و برابر برای مردم عراق را به نمایش گذاشته است.

رفقا!

متاسفم که به دلایل امنیتی رفقا اجازه حضور در کنگره را به من نداند. اطمینان دارم که رفیق رحمان حسین زاده و دیگر اعضای هیات حزب ما پیام آور گرمترین درود های ما خواهند بود.

رفقا!

همراه مردم در عراق، همراه مردم در ایران و همراه با تمام بشریت متمدن چشم امید ما به شماست. از صمیم قلب برایتان آرزوی یک کنگره موفق را دارم.

زنده باد حزب کمونیست کارگری عراق!
زنده باد سوسیالیسمِ!
کورش مدرسی دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
١۳ آوریل ٢۰۰۵