صفحه اول

به همه کساني که در کمپين براي آزادي برهان ديوارگر شرکت کردند و سهم برعهده گرفتند

رفقا محمود قزويني و خالد حاج محمدي مسئولين کمپين براي آزادي برهان ديوارگر و سايردستگير شدگان اعتراضات اخير در ايران

رفقاي تشکيلات خارج حزب کمونيست کارگري – حکمتيست

خبر آزادي برهان ديوارگر را شنيديد. جمهوري اسلامي را عقب زديم. دست همه شما درد نکند و خسته نباشيد. واقعا گل کاشتيد.

بدون دخالت فعالانه و هوشيارانه ما و حمايت طبقاتي کارگران و انسان هاي شرافتمند در ايران و در سراسر جهان برهان قرباني رژيم سرمايه داران اسلامي ميشد. اين حمايت قدرت آرمان انساني طبقه کارگر را ميرساند. امروز به همت استقامت قهرمانانه برهان و فعاليتي که براي آزادي او شد برهان ديوارگر نه تنها آزاد است بلکه يکي از رهبران شناخته شده در سطح جامعه است.

آزادي برهان ديوارگر آزادي يک فعال کارگري ساده نبود. آزادي يک رهبر کارگري بود که قدم به ميدان سياست گذاشته است و علنا مبارزه براي رهائي بشر و برابري انسانها در برخورداري از نعمات زندگي را موضوع زندگي خود قرار داده است.

اين تناسب قواي جديدي به نفع طبقه کارگر، رهبران کمونيست در جامعه و انقلاب کمونيستي طبقه ماست. بايد براي آزادي ساير دستگير شدگان نيز کماکان به مبارزه ادامه داد. همه دستگير شدگان بايد فورا آزاد شوند.

از رفقائي که با برهان يا خانواده اش تماس دارند ميخواهم که درود و تبريک ما را به آنها برسانند.

زنده باد سوسياليسم

زنده باد رهبران کمونيست جامعه

کورش مدرسي

١١ سپتامبر ٢٠٠٥