صفحه اول

انفجارات تهران و اهواز در خدمت جمهورى اسلامى استتنها قیام و اعمال منشور سرنگونى جمهورى اسلامى میتواند مردم را در مقابل خطر اسلام سیاسى و فاشیسم قومى حفظ كند.

انفجارات دیروز در تهران و اهواز تعدادى از مردم بیگناه را قربانى گرفت. این واقعه دردناك را به همه مردم و خانواده هاى قربانیان آن تسلیت میکوئیم. انفجارات دیروز در تهران و اهواز كار هركس كه باشد مستقیما در خدمت جمهورى اسلامى است. تروریسم عریان است كه مردم را قربانى میگیرد، فضاى جامعه را پلیسى و میلیتاریزه میكند، نفرت قومى را دامن میزند و مردم را به رو در رویى با رژیم میكشاند كه امروز به نفع جمهورى اسلامى تمام میشود. مردم ایران جمهورى اسلامى را نمیخواهند و در كار سرنگون كردن آن هستند امروز دیگر شكست كامل نمایش انتخاباتى جمهورى اسلامى اجتناب ناپذیر است. تنها امكان براى اضافه كردن عمر جمهورى اسلامى بوجود آوردن یك فضاى پلیسى و نظامى و عقب زدن مردم است.

كاندید اصلى ارتكاب این نفجارات خود جمهورى اسلامى است. اما چه جمهورى اسلامى بانى این انفجارات بوده باشد و چه دار و دسته هاى فاشیستى قومی، فرقى نمیكند. مردم باید با قدرت تمام در مقابل این جنایتكاران به ایستند و خود آن ها را از میدان به در كنند.

مردم!

هوشیارى شما در مقابل توطئه هاى جمهورى اسلامی، دار و دسته هاى اسلامى یا فاشیستى و مقابله تان با همه این دارودسته هاى سیاه اسلامى و قومى میتواند ضامن ممانعت از بهم خوردن زندگى مدنى در ایران شود. مهمترین و موثرترین ابزار حضور قدرتمند شما در صحنه سیاسی، سرنگونى جمهورى اسلامى و پاك كردن كل دارو دسته هاى اسلامى و قومى فاشیست از صحنه جامعه توسط قیام و اعلام مفاد منشور سرنگونى جمهورى اسلامى است. این واقعیت را ما بارها توضیح داده ایم و امروز آن را در مقابل خود میبینید. اسلام و فاشیسم قومى و كانگسترهاى سیاسى را تنها مردم مسلح و در میدان میتوانند خنثى كنند.

مرگ بر جمهورى اسلامی
زنده باد سوسیالیسم
كورش مدرسی
۱۳ ژوئن ۲۰۰۵