صفحه اول

انتخابات بی انتخابات؛
انتخابات بعد از جمهوری اسلامیین پیام مردم ایران به جمهوری اسلامی بود. اگر فضای بشدت پلیسی و نظامی که جمهوری اسلامی بر شهر های ایران حاکم کرده بود بسیاری از حوزه های رای گیری را از تعرض مردم مصون میداشت، اگر خاموشی کامل اینترنتی و خبری توسط رژیم مانع انتقال سریع اخبار میشد، اما مردم ایران در این مضحکه نه بزرگ دیگری به جمهوری اسلامی تحویل دادند. مردم ایران آنجا که توانستند حوزه های انتخابات را بهم زدند و آنجا که نتوانستند بساط رژیم را سوت و کور کردند. مردم اعلام کردند که تا جمهوری اسلامی بر سر کار است انتخابات بی انتخابات و انتخابات به بعد از جمهوری اسلامی مربوط است.

اما در بسیاری از شهر های اروپا جمهوری اسلامی اما آن حفاظ کامل را نداشت، اعتراض کنندگان علیه این صدای خود را به گوش جهانیان رساندند و در بسیاری از شهر ها عملا بساط انتخاباتی رژیم را مختل کردند. در لندن حوزه رای گیری واقع در کنسولگری جمهوری اسلامی برچیده شد.

از جانب حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، دست همه مردم و تشکل هائی که در این اعتراض شرکت کردند را میفشارم و این پیروزی را تبریک میگویم. صف متحد مردم به زیر پرچم سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و تضمین حق مردم در انتخاب نظام آینده حکومتی ایران شرط دادن رهبری به جنبش سرنگونی است. تجربه شکست جمهوری اسلامی در این مضحکه انتخاباتی همین را نشان داد.

مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی و برابری
زنده باد سوسیالیسم
کورش مدرسی
١۷ ژوئن ٢۰۰۵ – ٢۷ خرداد ١۳۸۴