صفحه اول

جمهوری اسلامی منشاء فاشیسم است
برای مبارزه با فاشیسم باید جمهوری اسلامی را سرنگون کرد
انتخابات بعد از جمهوری اسلامینتیجه دور اول انتخابات جمهوری اسلامی مجال داده که بار دیگر پادوان سیاسی جمهوری اسلامی در یک صف واحد دور رفسنجانی جمع شوند. این صف بندی جدید در سیاست ایران برای مقابله با فاشیسم نیست برای کشاندن مردم به زیر کنترل بخشی دیگری از جمهوری اسلامی است. منشا فاشیسم جمهوری اسلامی است، تا وقتی جمهوری اسلامی هست خطر فاشیسم هست. هرکس که بخواهد با فاشیسم مقابله کند باید سپاه پاسداران را منحل کند، وزارت اطلاعات را منحل کند، سران جمهوری اسلامی را دستگیر کند، حوزه های علمیه را تعطیل کند، مردم را مسلح کند و آزادی بیان و تشکل را تضمین کند، دستگاه دولت جمهوری اسلامی و دار و دسته های اسلامی را درهم بکوبد، منشور سرنگونی جمهوری اسلامی را بعنوان قانون اعلام و اجرا کند.

بناید اجازه داد پرده دوم نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی به محمل تحمیق مردم زیر پرچم راست تبدیل شود.

انتخابات بی انتخابات،

انتخاب مردم بعد از جمهوری اسلامی است.

بساط انتخابات رژیم را باید بر سرش خراب کرد.

مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی و برابری
زنده باد سوسیالیسم
حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
٢۰ ژوئن ٢۰۰۵