صفحه اول

نه قومی ، نه اسلامی ، زنده باد هویت انسانی

سرمایه داری به ضرب دستگاه مهندسی افکار خود با همکاری ژورنالیست های نوکر، دار و دسته آخوند های مفت خور و با کمک بی بی سی و آل احمد های ایرانی و فرنگی خود بر تن انقلاب آزادیخواهانه مردم ایران در سال ۵۷ لباس اسلامی کرد. امروز در پاسخ به خطر انقلاب دیگر و ناتوان از یکسره کردن قدرت به نفع خود، با تبلیغات قومی، با اتکا به نیروی مسلح جریانات فاشیست و اسلامی، با توسل به پول و اسلحه جمهوری اسلامی و آمریکا و البته همگامی طویله ابلهان سیاسی میخواهد بر تن این انقلاب لباس قومی به پوشاند.

اگر نقشه شان بگیرد برای مدت های طولانی چیزی از جامعه ایران باقی نخواهند ماند. در غیاب دخالت بشریت متمدن آنچه در عراق، یوگسلاوی و رواندا روی داد در مقابل آنچه که در کمین مردم ایران نشسته است یک بازی ساده بیش نخواهد بود.

اگر تا امروز مذهب را مبنای هویت انسانها قرار میدادند و برای حفظ منفعت خود، برای رساندن خود به قدرت، مردم را به مسلمان و مسیحی و یهودی تقسیم میکردند و آنها را به جان هم می انداختند، امروز دارند برای همه ما لباس قومی میدوزند و میخواهند مردم را قانع کنند که باید بر سر هر کوچه و رودخانه و کوه و ده و دره و شهری همدیگر را سلاخی کنند تا محدوده "حاکمیت فدرال" بورژواهای محلی و روشنفکران و تحصیلکردگان رذل مشتاق قدرت را برایشان تعیین کنیم.

قربانیان قومی کردن انقلاب ایران قبل از هر کس مردم ارومیه، تهران، اهواز، اصفهان و کرمانشاه خواهند بود. نباید اجازه داد این طاعون قومی مردم را مبتلا کند. تب آن همه را خواهد گرفت. هیچ خانه و خانواده ای از این آتش نفرت قومی مصون نخواهد ماند. به بغداد، به ساریوو و به رواندا نگاه کنید. قوم پرستان و فدرالیست های قومی دروغ میگویند. دنبال منفعت خود هستند برای شریک شدن در قدرت همه را فدا میکنند. کردستان عراق را نگاه کنید.

مردم!

ما انسانیم. نه فارسیم، نه کـُــردیم، نه تُــرک و آذری و نه بلوچ و عرب. نه مسلمانیم و نه مسیحی و بهائی و شیعه و یهودی. انسان هستیم که باید آزاد باشیم و باید در برخورداری از نعمات زندگی حق مساوی داشته باشیم.. امروز باید از این هویت و زندگی انسانی خود در مقابل هویت مذهبی و قومی دفاع کنیم. شعار ما مرگ بر جمهوری اسلامی و زنده باد آزادی و برابری است. نباید اجازه دهیم چندین نسل دیگر جامعه ما فدای طاعون فدرالیسم و قوم پرستی شود. باید آنچنان با مشت محکمی بر پوزه این روشنفکران رذل و عقده ای مشتاق قدرت و این پا اندازان کثیف سرمایه داران بکوبیم که دیگر جائی برای سرمایه گذاری بر نفرت و جدائی مذهبی و قومی نماند و یک بار برای همیشه این لشگر انگل های اجتماعی دست از سر ما بردارند.

مردم !

باید کار جمهوری اسلامی را ساخت. ما سرنگونی جمهوری اسلامی را به محمل عروج آزادی و برابری انسانها، انقلاب سوسیالیستی، تبدیل خواهیم کرد. تضمین میکنیم که بر پرچم سرنگونی جمهوری شعار "نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هویت انسانی" حک شود. به ما حکمتیست ها به پیوندید.

۱۵ نوامبر ۲۰۰۵ – ۲۴ آبان ۱۳۸۴