صفحه اول

رفقای تشکیلات خارج کشور - رفیق نسان نودینیان دبیر تشکیلات خارج کشورنقش برجسته شما در متحد کردن به زیر پرچم رادیکال و میلیتانت طبقه کارگر و افشا و ناکام گذاشتن سیرک انتخاباتی رژیم در اروپا تحسین بر انگیز بود. همه از آن انرژی گرفتند. از جانب همه اعضای حزب دستتان را میفشارم و برایتان آرزوی پیروزی بیشتر دارم.

رفقا

شما نشان دادید که وقتی رادیکالیسم کمونیستی با یک تشکیلات میلیتانت، اجتماعی و غیر فرقه ای ترکیب شود پرچم متحد کننده و نیروی قدرتمندی را در صحنه سیاست ایران می آفریند. روز بسیار طولانی داشتید، دستتان از نروژ تا سوئد و از آلمان تا انگلیس درد نکند و خسته نباشید.

کورش مدرسی

١۷ ژوئن ٢۰۰۵