صفحه اول

نوروزتان پيروز!مردم آزاديخواه ايران!

از طرف حزب کمونيست کارگرى – حکمتيست نوروزتان را تبريک ميگويم.

دنيا هيچگاه اينقدر قابل شاد زيستن نبوده است و دنيا هيچگاه اينقدر براى اکثريت مردم جاى محنت زائى نبوده است. انگار همه نيرو هاى تباهى و محنت دست اندرکارند تا دنيا را براى همه انسانهاى شريف جهنم کنند.

نوروز روز شادى، روز آرزوهاى خوب، روز لباس نو و اميد نو، روز اميد به دنياى بهتر است. نوروز روز دفن غم و سياهى است. نوروز جشن انسانيت، شادى و آرزوهاى انسانى، مستقل از قوميت، رنگ، نژاد، مذهب و عقيده است. نوروز روز دفن جمهورى اسلامى سمبل غم و تباهى است.

اين روزها بايد کنترل را از دست قوانين خدا و نمايندگان او، جمهوري اسلامى، در زمين در آورد. جشن هاى هرچه وسيعتر و شادتر،هرچه باز تر و علنى تر و ظاهر شدن هرچه آزاد تر براى چند روز هم که شده ما، يعنى انسانيت، را بر جمهورى اسلامى تحميل خواهد کرد.

زنده باد شادى مردم
زنده باد آزادى و برابرى
زنده باد سوسياليسم
کورش مدرسى
اسفند ۱۳۸۳