صفحه اول

قطعنامه در باره طبقه کارگر و قدرت سياسي

کنگره اول حزب کمونيست کارگري – حکمتيست
٢٩ - ٣٠ مهرماه ١٣٨٥ (۲١ - ٢٢ اکتبر ۲٠٠٦)

بحران عميق سياسي و اقتصادي فعلي، اعتراض وسيع اجتماعي عليه جمهوري اسلامي و چشم انداز سرنگوني، فروپاشي و اضمحلال آن، مساله آينده جامعه ايران را در مقابل طبقه کارگر قرار داده است. اين فرصت تاريخي است تا طبقه کارگر بتواند در راس جنبش براي آزادي و برابري، براي مدرنيسم، و براي سرنگوني جمهوري اسلامي قرار بگيرد، اعتماد اقشار معترض و آزاديخواه جامعه را به خود جلب کند، و پرچمدار يک انقلاب سوسياليستي و رهائي بخش انسان بشود.

فراخوان اصلي حزب کمونيست کارگري – حکمتيست به کارگران، به اعضا و فعالين خود و به همه کمونيست ها و رهبران کارگران، تلاش براي رفع هرچه سريعتر موانع عروج طبقه کارگر بعنوان يک نيروي مدعي قدرت و رهبر کل جامعه در مبارزه براي رهائي از شر جمهوري اسلامي و برپا کردن يک زندگي انساني، آزاد و برابر، و براي ايجاد يک جامعه سوسياليستي در ايران است.

از آنجا که:

از اينرو: