صفحه اول

قطعنامه درباره اوضاع ايران
و
مصاف هاي حزب کمونيست کارگري – حکمتيست

کنگره اول حزب کمونيست کارگري – حکمتيست
٢٩ - ٣٠ مهرماه ١٣٨٥ (۲١ - ٢٢ اکتبر ۲٠٠٦)