صفحه اول

مردم! متشکل شوید! زندگیتان را از دست جمهوری اسلامی و باند سیاهی های اسلامی و قومی بیرون بکشید!مردم!

انفجارات جدید در اهواز کار هر دارودسته جنایت کاری که باشد پیش در آمد بازی مهلک و خانمان برانداز دو جبهه تروریسم جهانی، جمهوری اسلامی و اتحاد فاشیست های قوم پرست بعلاوه آمریکا، است که دارد زندگی را ببازی میگیرند. شروع واقعی جنگ، انهدام کامل زندگی مدنی در ایران خواهد بود. چه جمهوری اسلامی و دارودسته های مذهبی و چه آمریکا و دارودسته های قوم پرست سر سوزنی آنچه بر سر مردم می آید مسئله شان نیست.

مردم!

این تباهی تنها یک احتمال نیست. به انفجارات اهواز، به عر و تیز سران جمهوری اسلامی و آمریکا و به تبلیغات دارودسته های ناسیونالیست ترک، کرد، فارس، عرب و غیره نگاه کنید. دارند شمشیر های شان را تیز میکنند. دارند فاجعه را تمرین میکنند.

فریب نخورید، به عراق نگاه کنید، به هیروشیما و ناکازاکی نگاه کنید، به دارودسته های باند سیاهی اسلامی و قوم پرستان گوش کنید. جنایتکاران دارند در میزنند.

مردم!

راه نجاتی جز بدست گرفتن سرنوشت خود وجود ندارد. سر خود را زیر برف کردن و به امید اینکه میگذرد خطای مهلکی است. توهم به قوم پرستان، توهم به آمریکا و یا جمهوری اسلامی کشنده است. باید خودمان از جامعه و از زندگی خود و فرزندانمان دفاع کنیم. باید متشکل شد، باید در هر محله، در هر محل کار و در هر شهر و روستا به هر شیوه و به هر درجه کنترل اوضاع را از دست جمهوری اسلامی و از دست دارودسته های قومی و مذهبی به در آورد.

مردم!

باید فضا و شرایطی ایجاد کنیم که این جنایتکاران نتوانند به این بازی جنایت ادامه دهند. باید متشکل شد. به حزب حکمتیست به پیوندید، واحد های گارد آزادی را تشکیل دهید، با ما تماس بگیرید، سرنوشت خود را بدست بگیرید.

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
۵ بهمن ۱۳۸۴