صفحه اول

نوروزتان پيروز!مردم آزاديخواه ايران!

از طرف حزب کمونيست کارگرى – حکمتيست نوروزتان را تبريک ميگويم.

امسال در شرايطي به استقبال نوروز ميرويم که از يک طرف جمهوري اسلامي احمدي نژاد عصاره ارتجاع، عقب ماندگي و فقر خود را در مقابل جامعه قرار داده است و از طرف ديگر آمريکا همگام با دارودسته هاي قوم پرست و ماجراجو هستي و جامعه ما را در مقابل يکي از خطرناک ترين لحظات تاريخ مان قرار داده است. حمله آمريکا ميتواند به مصيبت جمهوري اسلامي ابعاد دهشتناک تري بدهد. تهران را به بغداد دوم و ايران را به عراق دوم در ابعادي به مراتب عظيم تر تبديل کند.

شادي، اين پايه اي ترين و بديهي ترين حق انسان، هيچگاه اينقدر دور از دسترس به نظر نمي آمد. دنيا هيچگاه اينقدر قابل شاد زيستن نبوده است و هيچگاه اينقدر براى اکثريت مردم جاى محنت زائى نبوده است. انگار همه نيرو هاى تباهى و محنت دست اندرکارند تا دنيا را براى همه انسانهاى شريف جهنم کنند.

اما نوروز روز اميد، روز شادي است. نوروز بايد روزي باشد که عزم ميکنيم که به اين تباهي، به اين غم و اندوه، به اين زندگي محنت بار روزي را به روز ديگر رساندن خاتمه ميدهيم. مانند سال گذشته اعلام ميکنيم که:

نوروز روز شادى، روز آرزوهاى خوب، روز لباس نو و اميد نو، روز اميد به دنياى بهتر است. نوروز روز دفن غم و سياهى است. نوروز جشن انسانيت، شادى و آرزوهاى انسانى، مستقل از قوميت، رنگ، نژاد، مذهب و عقيده است. نوروز روز دفن جمهورى اسلامى سمبل غم و تباهى است.

اين روزها بايد کنترل زندگيمان را از دست قوانين خدا و نمايندگان او، جمهوري اسلامى در زمين در آورد. جشن هاى هرچه وسيعتر و شادتر،هرچه باز تر و علنى تر و ظاهر شدن هرچه آزاد تر براى چند روز هم که شده ما، يعنى انسانيت، را بر جمهورى اسلامى تحميل خواهد کرد.

باشد تا سال ١٣٨٥ را به سال بنياد نهادن جامعه‌اى که در آن انسان، حق انسان، و شادى و سعادت انسان مبنا است تبديل کنيم.

زنده باد شادى مردم
زنده باد آزادى و برابرى
زنده باد سوسياليسم
کورش مدرسى
اسفند ١٣٨٤