صفحه اول

سیاست ما در اعتراضات به خطر حمله آمریکا به ایران در خارج کشور

۸ مارس ۲۰۰٦


تبلیغات جنگی آمریکا علیه ایران ربطی به دلسوزی این دولت برای مردم ایران و مقابله با اسلام سیاسی ندارد. این سیاست ادامه دکترین ضربه پیشگیرانه (Pre-emptive strike) است که مطابق آن دولت آمریکا خود را مجاز میداند که هر دولت یا کشوری که پتانسیل به خطر انداختن منافع آمریکا را داشته باشد را قهر آمیز سرکوب کند که تنها دامن رژیم های ارتجای نظیر جمهوری اسلامی را نمیگیرد بلکه سنگ بنای سیاست تعرض نظامی به هر نظام آزادیخواه در جهان است.

این سیاست که رکن اساسی سیاست بین المللی آمریکا شده است، ادامه همان سیاستی است که حمله به عراق را توجیه و ضروری کرد. این سیاستی است که دنیا را به کام تباهی کامل فرو خواهد برد.

بشریت متمدن باید در مقابل این خطر به ایستد و نباید اجازه دهد که دولت آمریکا با پاندازی امثال تونی بلر بتوانند این بار مردم ایران و مردم کل منطقه را در ابعادی که تاریخ به یاد ندارد به خاک سیاه بنشانند.

باید دست آمریکا را از دخالت در زندگی مردم ایران کوتاه کرد. این کار به مردم ایران اجازه خواهد داد که خود تکلیف جمهوری اسلامی را روشن کنند. جنگ افروزی دولت آمریکا بهترین خدمت به بقای جمهوری اسلامی است.

برای مقابله با خطر حمله آمریکا به ایران باید توده هرچه وسیعتری از انسان های شرافتمند و آزادیخواه را در خارج کشور حول خواست ساده نه به جنگ افروزی آمریکا گرد آورد. اضافه کردن هر تبصره ای به این خواست ساده و روشن صف اعتراض را محدود و متفرق میکند. هدف ما کمک به سازمان دادن وسیعترین اعتراضات توده ای در خارج کشور علیه این جنگ افروزی دولت آمریکا است.

از میان جریاناتی که تلاش دارند تا این اعتراض مردم را به زیر پرچم خود بکشانند باید به اسلام سیاسی اشاره کرد. این جریانات تلاش میکنند تا با دادن رنگ اسلامی و قومی به این اعتراضات از اسلام سیاسی و یا جمهوری اسلامی دفاع کنند و یا مماشات با این ارتجاع را توجیه نمایند.

آلودگی اسلامی این اعتراض لطمه مستقیم به اعتراض مردم علیه جنگ افروزی آمریکا، کمک با اشاعه و یا آبرو پیدا کردن یکی از سیاه ترین جریانات ارتجاعی در تاریخ بشر، یعنی اسلام سیاسی، و علیه اعتراض آزادیخواهانه مردم ایران است.

بعلاوه هر درجه رنگ اسلامی در این اعتراضات بخش وسیعی از مردم، که به حق از اسلام سیاسی نفرت دارند، رااز صحنه اعتراض دور میکند و به خانه میفرستد و مستقیما به نفع سیاست آمریکا تمام میشود.

ما در مقابل این سلامی کردن اعتراض مقاومت و مقابله خواهیم کرد. از این رو سیاست حزب ما در خارج کشور بر این اساس قرار دارد: