صفحه اول

بمناسبت شصت و پنجمين سال تولد فاتح شيخ
اين متن از طرف حزب همراه با ٦۵ شاخه گل رز براي رفيق فاتح ارسال شد.


در دنيا کمياب انسانهايي هستند که مشاهده زندگي فردي شان حس احترام و اميد به کل بشريت را در انسان بر مي انگيزند. فاتح شيخ يکي از آنها ست. کساني که در زندگي شانس شناختن و همراه او بودن را داشتند ميدانند که فاتح سمبل تلاش، اميد و شور زندگي است. و ميدانند که چهره دوست داشتني اش نه فقط با هر دستاورد و پيشروي کمونيست ها بلکه با هر دانسته جديد از علم و هنر و ادبيات به وجد مي آيد. عشق فاتح به يادگيري و پيشروي بي انتهاست. فاتح همواره از زمان خود پيش تر بوده است.

زندگي فاتح بيان اين واقعيت است. فاتح شيخ کمونيست سر شناس در ايران و عراق است. او از اولين پيشاهنگان کمونيست هاي راديکال بعد از تجربه حزب توده در ايران بود. از اولين نقادان ناسيوناليسم کرد، و همچنين تئوري هاي چريکي، از بنيانگزاران کومه له، از رهبران مردم مريوان در انقلاب 57 و در مبارزه با جمهوري اسلامي، شخصيت سرشناس کردستان و نماينده مردم مريوان در انتخابات سال 58 جمهوري اسلامي بود. فاتح از رهبران کمونيست سرشناس حزب کمونيست ايران، حزب کمونيست کارگري ايران و عراق و از بنيانگزاران حزب حکمتيست است. فاتح شيخ افتخار حزب ماست.

فاتح عزيز

در دنياي امروز رسم است که جامعه دست آورد هاي زندگي را با جايزه و جشن بزرگ ميدارد. کاش ميشد که ما در يک ايران آزاد و سوسياليستي دستاوردهاي شما را ارج مي نهاديم. اما تا آنزمان، ٦۵ سالگي شما ميتواند بهانه اي موجه براي اعلام عمق ارزشي باشد که براي تلاش بيوقفه شما و دست آورد هاي زندگي پر بار سياسي تان قائل هستيم . تولد شما براي ما کمونيست ها بسيار مبارک بوده است. از طرف کميته مرکزي و تک تک اعضاي حزب حکمتيست رويت را مي بوسم و تولدت را صميمانه تبريک ميگويم. ما به وجود شما و به هم سنگر بودن با شما افتخار ميکنيم. برايت ٦۵ سال ديگر مملو از شادي، سلامتي و موفقيت آرزو ميکنيم.

کورش مدرسي

٢١ مارس ۲۰۰۷