صفحه اول

در مخالفت با تغییر نام حزب به حزب حکمتیست
رفقائی پیشنهاد کرده اند که با توجه به اینکه نام کنونی حزب در ذهن بعضی ها ممکن است ما را با حزب کمونیست کارگری مخلوط کند و همچنین با توجه به سرنوشت حزب کمونیست کارگری و بعضا با اشاره به استدلال من که کمونیسم کارگری به عنوان یک جریان واحد وجود ندارد بهتر است نام حزب به حزب حکمتیست تغییر دهیم. من این تغییر نام مخالفم.

به دلایل زیر:

۲۹ سپتامبر ۲۰۰۷