صفحه اول

ساختن نوروز واقعی کار شماست!
کارگران و زحمتکشان

مردم آزاده

از طرف حزب حکمتیست فرارسیدن نوروز را تبریک میگویم.

نوروز روز شادی، روز آرزو های خوب و انسانی روز آرزوی شادی برای همه است. نوروز بیش از هر چیز روز انسان، روز انسان کارگر است.

اما از این سر تا آن سر دنیای بزرگ و پر ثروت و پر نعمت ما انسان بیش از همیشه در بند اختناق، فقر و استثمار و سرکوب است. بخش اعظم بشریت سازنده این نعمات و این ثروت عظیم جامعه بشری بیش از همیشه از دسترسی به آن محروم است.

جمهوری اسلامی ضد انسان، ضد شادی، ضد رفاه، ضد کارگر و ضد زن علاوه بر همه این بلا ها به کمک دار و دسته بوش و بلر و همکاری قوم پرستان و گانگستر های سیاسی در تدارک جنگ و تحقق فاجعه عظیم تری بر مردم ایران و منطقه است.

امسال دنیا از همیشه تنگ تر به نظر میرسد. در فلاکت و اختناقی که این رژیم بر جامعه حاکم کرده است، بخش اعظم ما برای خود و فرزندان مان تنها میتوانیم آرزوی شادی کنیم. وسع مان به بیشتر از این نمیرسد.

اما تسلیم به این تباهی سرنوشت محتوم ما، فرزندان ما و نسل های آتی نیست. باید سرنوشت مان را خود به دست بگیریم. باید نوروز واقعی را خودمان بسازیم. این کار تنها از ما ساخته است.

بگذار نوروز امسال را علاوه بر روز بزرگترین جشن ها و شکستن دیوار غم و اندوه اسلامی و آپارتاید جنسی، به روز تصمیم به ساختن دنیای شادی و روز پیمان به سرنگون کردن کامل نماینده غم و مرگ و تباهی یعنی جمهوری اسلامی تبدیل کنیم.

نوروز تان شاد.

از طرف حزب کمونیست کارگری - حکمتیست

کورش مدرسی

نوروز ۱۳۸٦