صفحه اول

قدرداني از مسئولين کمونيست

ايجاد تحريريه مرکزي و سر دبيري نوبتي کمونيست تجربه جديدي براي ما و براي بسياري از سردبيران کمونيست بود. اما ين تجربه اي بسيار مثبت بود. حزب ما با اين کار علاوه بر انتشار يک نشريه کمونيستي جا افتاده و تيز صاحب تعداد به نسبت زيادي از کساني شد که ميتوانند به سادگي سردبيري يک نشريه را برعهده بگيرند. بعلاوه آخرين سر دبير کمونيست فواد عبدللهي بود. سردبيري کمونيست براي فواد قطعا يک قدم به پيش در پذيرش مسئوليت در حزب بود. اما مهمتر اينکه قدم بزرگتري براي حزب در اعتماد کردن و باز کردن جا براي پذيرش مسئوليت از جانب جواناني است که متاخرتر قدم به اين ميدان گذاشته اند، امري که بايد وسيعا گسترش يابد.

از جانب کميته رهبري حزب از تحريريه مرکزي، از همه سردبيران تا کنوني کمونيست و از فواد عبداللهي آخرين سردبير صميمانه قدر داني ميکنم و براي آنها در مسئوليت هاي جديدشان آرزوي موفقيت دارم.

کورش مدرسي

۲۲ ژوئن ۲۰۰۷