صفحه اول

در باره طرح جدید صفحه حزبصفحه اینترنتی حزب چه از نظر ظاهر و چه از نظر مضامین ثابت تغییراتی کرده است. اهداف اصلی از این تغییرات، صرف نظر از آرایش ، این است که:

کامل شدن این پروژه نیازمند زمان است. ما سعی میکنم به تدریج این صفحات را تکمیل و تصحیح کنیم و از اظهار نظر و راهنمائی و کمک همه شما استقبال میکنیم. با بکار افتادن این صفحه، صفحات سابق کماکان از طریق اینجا قابل دسترس خواهند بود.

طرح این صفحه از نظر شکل و مضمون کار من (کورش مدرسی) بوده است و مسئولیت خوب آن با حزب و مسئولیت بد آن با من خواهد بود.

کورش مدرسی

اول مه ٢۰۰۸