صفحه اول

نه اسلام سبز موسوی، نه اسلام سیاه احمدی نژاد، زنده باد آزادی و برابری

بیانیه دفتر سیاسی حزب حکمتیست در مورد تحرکات اخیر

مردم!

انتخابی که در مقابل شما قرار داده اند پوچ است. بعد از تجربه اسلام دو خردادی نباید دوباره اسلام بیست خردادی را تجربه کرد. پرچم سبز موسوی - رهنورد پرچم انقیاد زن، پرچم انقیاد بشریت و پرچم انقیاد آزادی است. تجربه شده را دوباره تجربه نکنید! پرچم سیاه احمدی نژاد پرچم انقیاد همیشگی انسانیت و تداوم استثمار و سرکوب اسلامی است. نباید فریب این پرچم را خورد.

از خود بپرسید قیام برای چه؟ از خود به پرسید پیروزی این حرکت سبز چیست؟ جز تجدید انتخابات؟ جز پیروزی موسوی؟ آیا این پیروزی ماست؟ آیا تکرار مضحکه انتخابات، تکرار دو خرداد به زیر پرچم الله و اکبر پیروزی انسانیت است؟ نه!

جنگ ما، جنگ انسانیت، جنگ ما، جنگ طبقه کارگر علیه کل نظام جمهوری اسلامی، علیه دولت سرمایه دارن است.

نه انتخابات رژیم اسلامی انتخابات ماست و نه تقلب در آن مساله ما. کل جمهوری اسلامی و مضحکه انتخاباتش تقلب است! اعتراض ما به فقر و محرومیت و بی حقوقی٬ به زن آزاری و جهنمی که بر ما حاکم کرده اند٬ از کانال رقابت جناح های جمهوری اسلامی حل و فصل نمیشود.

مردم!

کارگران٬ زنان٬ جوانان!

هیچ چیز بر حق تر از اعتراض به جمهوری اسلامی نیست. هیچ چیز بر حق تر از تلاش برای تضعیف این رژیم نیست و هیچ چیز بر حق تر از اعلام تنفر از جهنمی که برای مردم ساخته اند نیست.اما باید مستقل از این مضحکه سبز و سیاه اعتراض خود را سازمان داد، صف خود را محکم کرد، اتحاد و انسجام صفوف خود را در مقابل جمهوری اسلامی تقویت کنیم!

کارگران!

از این فرصت استفاده کنید و در هر محله و کارخانه جمع شوید، در هر کارخانه و محله اعلام کنید که حکومت سرمایه داران حکومت ما نیست، اعلام کنید که این انتخابات ها انتخاب میان نمایندگان سرمایه داران است٬ انتخاب ما نیست. اعلام کنید دولت سرمایه داران دولت کارگران نیست. هر کارخانه و هر محله کارگری را به دژ کارگران، به سنگر آگاهی، تشکل و قدرت طبقه کارگر تبدیل کنید. چشم کسانی که فریب پرچم سبز و یا سیاه را خورده اند به حقیقت باز کنید! امروز روزی است که میشود و باید توده طبقه کارگر حساب خود را از نمایندگان سرمایه و سرکوب جدا کند.

دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب هویت شما در مقابل دفتر تحکیم وحدت و پرچم سبز آن تعریف شده است. این به اصطلاح جنبش سبز دارد کاری که اطلاعات جمهوری اسلامی نتوانست انجام دهد میکند: داب را به زیر پرچم تحکیم وحدت میکشد. صف تان را محکم کنید! سازمان تان را بازسازی کنید، تقلب دفتر تحکیم وحدت را به همه نشان دهید، از سنگر آزادی و برابری و از طریق اعتراضات خودتان کل رژیم را تضعیف کنید، دانشگاه را تصرف کنید، دفتر تحکیم و پرچم سبز آن را برای همیشه دفن کنید.

ننگ است جمهوری اسلامی بتواند زهرا رهنورد را به عنوان نماینده حق زن به جامعه بقبولانند! ننگ است جمهوری اسلامی بتواند احمدی نژاد را به عنوان نماینده علیه دزدی سرمایه داران به کارگران و زحمتکشان جامعه بقبولانند، ننگ است که موسوی را به عنوان نماینده آزادی به مردم تشنه آزادی تحمیل کنند.

مردم!

کارگران!

از جنگ در صفوف دشمن استفاده کنید، محلات و کارخانه ها را در مقابل پرچم سبز و سیاه به زیر کنترل خود در آورید. صدای اعتراض خود را علیه خفقان، علیه سرکوب و استثمار بلند کنید! تلاش کنید از این فرصت برای گسترش اتحاد در صفوف خود در مقابل همه دستجات سرمایه داران استفاده کنید. هر جا، به تناسب وضعیت، میتینگ ها٬ سخنرانی ها٬ مجامع عمومی کارگری را سازمان دهید و از منفعت خود دفاع کنید. تلاش کنید کارگران به سرباز جنگ سبز و سیاه تبدیل نشوند و فریب نخورند. صف آزادی و برابری، صف انقلاب کارگری را باید تقویت کرد!

زنده باد آزادی و برابری

زنده باد انقلاب کارگری

مرگ بر جمهوری اسلامی

دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری حکمتیست

٢٦ خرداد ١٣٨٨ – ١٦ ژوئن ٢٠٠٩