صفحه اول

خوش ترین لحظه زندگی در مصر
زنده باد مردم انقلابی مصر

یاداشت پنجم

مبارک رفت!

گرچه ارتش او را مجبور به کناره گیری کرد، اما بی برو و برگرد این پیروزی بزرگی برای انقلاب مصر است. شادی مردم مصر در این پیروزی از زمان فراعنه تاکنون سابقه نداشت است. این شادی و لذت انقلاب است که تا رگ و پوست مردم مصر نفوذ کرده است، در تاریخ ۷۰۰۰ ساله مصر بی سابقه است و تا ابد باقی خواهد ماند. هیچ چیز و هیچ نیروئی قادر نخواهد بود که خاطره این انقلاب را از روانشانسی مردم مصر حذف کند. مصر اولین انقلاب تاریخ خود را تجربه میکند و اولین پیروزی را بدست آورده است. تا همینجا باید گفت زنده باد مردم انقلابی مصر!

یک فصل از کتاب انقلاب بسته شد فصل های دیگر آن هنوز نوشته نشده است. از فردا در هر کارخانه و کارگاه، در هر اداره و دانشگاه پروسه تسویه مبارکی ها شروع میشود. از فردا دعوا بر سر اینکه به چه چیز باید رضایت داد شروع میشود. از فردا همه ترک ها در صف این انقلاب همگانی دهان باز میکند.

اما این پروسه دمیدن انقلاب به همه اعضا و جوارح جامعه است. حتی ارتش دچار زمین‌لرزه انقلاب شده است. خواست تغییر فرماندهان طرفدار مبارک از پائِین شروع شده است.

این چرخ هنوز در چرخش است.

باید به استقبال چرخش این چرخ رفت. تمام ضد انقلاب، از ناسیونالیست ها تا اسلامیون ناسیونالیست، از بورژوازی مصر تا آمریکا و اروپا و کل میدیای جهانی، سیستماتیک تلاش دارند تا انقلاب را به همینجا محدود کنند. اما قلب انقلاب تازه در کارخانه ها و در محلات به تپش در آمده است. این انقلاب بیش از هرچیز نیازمند روشن بینی رهبران آن و بویژه رهبران کمونیست آن است.

ک.م.

۱۱ فوریه ۲۰۱۱