صفحه اول

مصر: طبقه کارگر وارد میدان می‌شود

یادداشت سوم

انقلاب مصر، همانطور که می شد پیش‌بینی کرد، فضا را برای اتحاد و دخالت طبقه کارگر باز کرده است و همه ما با آرزو و در انتظار این دخالت بوده ایم.

امروز این اتفاق افتاد. اگر کارگران تا کنون به عنوان افراد در تظاهرات ها شرکت میکردند امروز به عنوان طبقه وارد میدان می‌شوند و قطعاً صحنه سیاست و تناسب قوا را در انقلاب مصر تغییر خواهند داد.

در یادداشت قبل اشاره کردم که انقلاب در مصر دارد دنده عوض میکند و چقدر باعث خوشحالی است که میبینیم که نه تنها اعتراضات از میدان تحریر تقریباً به تمام قاهره و شهر های دیگر گسترش می‌یابد بلکه طبقه کارگر وارد صحنه میشود.

امروز اخباری که از مصر میرسند نشان میدهند که کارگران در بسیاری از صنایع، از جمله بخشی از کارگران کشتی رانی کانال سوئز و کارگران فولاد، دست به اعتصاب زده اند و بعلاوه با شعار های و صف جداگانه خود وارد تظاهرات ها شده اند.

لااقل سه اتحادیه غیر دولتی که بخش وسیعی از کارگران مصر را در بر میگیرد از انقلاب مصر حمایت کرده‌اند و در تدارک اعتصاب عمومی هستند. اعتصابی که اگر صورت بگیرد کل جامعه را به تکان در خواهد آورد.

هیات تحریریه چندین نشریه در مصر دبیران و سردبیران طرفدار دولت را اخراج کرده و به دفتر این نشریات راه نمیدهند.

انقلاب دارد وارد رگ و پی جامعه میشود.

دنیای خاورمیانه و جهان در حال تغییر است باید به استقبال این تغییر رفت. باید امید داشت که کمونیست های در طبقه کارگر مصر اهمیت حیاتی این دوره، این انقلاب و مصاف هائی که با آن روبرو هستند را متوجه هستند یا خواهند شد.

ک.م.

۹ فوریه ۲۰۱۱