صفحه اول
به نقل از کمونیست های انقلابی

‫پيام انگلس به کارگران فرانسه‬

‫به مناسبت بيستمين سالروز کمون پاريس‬

‫لندن 71 مارس‬

‫شهروندان زن و شهروندان مرد‬

‫بيست سال پيش در چنين روزی، زحمتکشان پاريس همانند يک تن واحد در مقابل حمله ی ‬ ‫جنايتکارانه ی بورژواها که تحت رهبری تيرس و يونکرها بودند برپا خاستند. اين دشمنان‬ ‫پرولتاريا وقتی مشاهده کردند که کارگران پاريس برای دفاع از حقوق خود، اسلحه به دست‬ ‫گرفته و متشکل شدهاند، از وحشت به لرزه درآمدند. تيرس می خواست سلاحهای آنها را از‬ ‫چنگشان خارج کند، سلاحهائی که با آن شهامت برضد متجاوزين خارجی بکار برده بودند و می‬ ‫خواستند در آينده با شهامت باز هم بيشتری در مقابله با حملات جيره خواران ورسای مورد‬ ‫استفاده قرار دهند. يونکرها و بورژواها بخاطر غلبه بر قيام کنندگان پاريس، برای گرفتن کمک‬ ‫دست تکدی به سوی پروس دراز کردند و از اين کمک نيز برخوردار شدند و پاريس بعد از‬ ‫يک مبارزه ی قهرمانانه در برابر قدرت نابرابر دشمن له شد و خلع سلاح گرديد.‬

‫اکنون بيست سال است که کارگران پاريس بی سلاح می باشند و همه جا به همين منوال است.‬ ‫در تمام کشورهای متمدن، وسايل مادی دفاعی از پرولتاريا گرفته شده است. در همه جا دشمنان‬ ‫و استثمارکنندگان طبقه ی کارگر هستند که تمام قدرت مسلح نظامی را در اختيار دارند.‬

‫و اين امر کار را به کجا کشانده است؟‬

‫به آنجا که – چون هر مرد به درد بخور وارد ارتش می شود – امروز اين ارتشها - هر چه‬ بيشتر بازتابی از احساسات و نظريات مردم شده اند،

به آنجا که اين ارتشها [یعنی] ابزار اصلی ستم -‬ روز به روز [از نظر دولت] غيرقابل اعتمادتر می شوند. مردانی که در رأس‬ ‫دولتهای بزرگ قرار دارند، از هم اکنون بيمناکانه فرا رسيدن روزی را می بينند که در آن‬ ‫سربازان مسلح از کشتار برادران و پدران خود امتناع خواهند ورزيد.

ما در پاريس شاهد اين‬ ‫امر بوده ايم و ديديم که چگونه جوليوس فری ويتنامی اين جسارت را به خرج داد که مدعی‬ ‫رياست جمهوری فرانسه بشود و امروز در برلین می بينيم که جانشين بيسمارک [کاپريوی]، از‬ ‫رايشتاگ خواستار وسايلی می شود که بتواند توسط درجه داران روحيه ی فرمانبرداری را در‬ ‫ارتش تثبيت نمايد، درجه دارانی که به وسيله ی پاداش پولی خريداری شدهاند و اين از آن جهت‬ ‫است که عده ی زيادی از درجه داران، سوسياليست می باشند!‬

‫وقتی چنين موضوعاتی روی می دهند، وقتی حتی در ارتش سايه روشنهای بامدادی ظاهر می‬ ‫شوند، آنوقت پايان دنيای قديم چندان دور نخواهد بود.‬

‫اميد است که سرنوشت ها تحقق يابند! اميد است که بورژوازی در حال زوال، کنار زده شود و يا‬ ‫مضمحل گردد.

زنده باد پرولتاريا!

زنده باد انقلاب سوسياليستی انترناسيونال!‬

‫ف. انگلس‬

۲۵ مارس ۱۸۹۱‬