صفحه اول
‫اين قطعنامه بين ۱۳ تا ۱۸ مارس ۱۸۷۲ توسط مارکس نوشته شده و از روی دستخط مارکس که به زبان‬ ‫فرانسه بوده و نزد دخترش ينی پيدا شده، ترجمه گشته است. به نقل از سایت کمونیست های انقلابی‬

‫قطعنامه ی گردهمائی سال روز کمون پاريس‬

گردهمائی يادبود سالروز ۱۸ مارس ۱۸۷۱ قطعنامه ی زير را تصويب کرده است:‬

  1. ‫جنبش پر افتخار ۱۸ مارس را بمثابه سپيده دم سرخ انقلاب بزرگ سوسياليستی – که انسانها را‬ ‫برای هميشه از رژيم طبقاتی نجات خواهد داد – تلقی می کند.
  2. ‫اعلام می دارد که: ديوانگی ها و جنايات طبقه ی بورژوا را که در تمام اروپا بر گرد محور نفرت‬ ‫از کارگران متحد شدهاند و همچنين جامعه ی قديم را به هر شکل حکومتی که می خواهد باشد –‬ ‫چه سلطنتی و چه جمهوری – محکوم می کند.‬
  3. ‫اعلام می دارد که: لشکرکشی همه حکومتها برعليه انترناسيونال و اقدامات تروريستی قاتلين‬ ‫ورسای و همچنين فاتحين پروسی آنها، دليل بی ارزشی موفقيت آنها بوده و مؤيد آنست که‬ ‫ارتشهای رزمنده ی پرولتاريای جهانی پشت سر پيش آهنگان قهرمان خود – که به وسيله ی نيروهای‬ ‫متحد تيرس و ويلهلم از پا درآمدند – ايستاده اند‬