صفحه اول

در حاشیه ترجمه عربی "حزب کمونيست کارگرى عراق؛ مصافها و چشم اندازها"رفیق فارس محمود مجددا لطف کرده است و ترجمه عربی نوشته "حزب کمونيست کارگرى عراق؛ مصافها و چشم اندازها" را برای من فرستاده است. وقتی که این ترجمه را برای انتشار در این سایت آماده میکردم ناچار به متن اولیه این نوشته، که به زبان فارسی است، مراجعه میکردم. این مراجعه من را قانع کرد که شاید نوشتن چند کلمه ای در این مورد مفید باشد.

این نوشته را من در اکتبر ۱۹۹۶ نوشتم و از آنجا که رحمان حسین زاده، که آن زمان رابط اصلی ما با حزب کمونیست عراق بود، موافق این نوشته بود، جزوه با امضای مشترک ما انتشار پیدا کرد.

اما امروز، بعد از حدود ۱۷ سال، که به این نوشته بازگردید متوجه میشوید که بخش اعظم بحثی که بعدا، در سال ۲۰۱۰، تحت عنوان "تحزب کمونیستی طبقه کارگر"، از جانب من مطرح شد، در این نوشته طرح شده است.

از این رو شاید مرور مجدد این نوشته به کسانی که موافق یا مخالف بحث "تحزب کمونیستی طبقه کارگر" بوده اند و یا آن را "جدید" یافته اند کمک کند که با سابقه این بحث ها در احزاب کمونیست کارگری ایران و عراق آشنا تر شوند. البته رفقای احزاب کمونیست کارگری عراق هم خود میتوانند قضاوت کنند که بعد از ۱۷ سال از نظر عملی و سیاسی کجا ایستاده اند.

کورش مدرسی
۳ آوریل ۲۰۱۳