صفحه اول

دست مذهب از زندگى مردم کوتاه!

مارکس وقتى گفت "مذهب تریاک مردم است"٭ مذهب و حکومت اسلام در آخر قرن بیست را ندیده بود. انقلاب فرانسه اموال کلیسا را مصادره کرده و دخالت کلیسا در زندگى اجتماعى سرکوب شده بوده. کشیشیگری، بعنوان فعالیتى تحت کنترل دولت سکولار، تازگى به یمن قوانین ناپلئونى مجددا مجاز شده بود. مذهب نه دستگاه سرکوب مستقیم بلکه "تئوری عمومى جهان وارونه" و "پایه عمومى دلداری و توجیه آن" بود. "مذهب آه مخلوق سرکوب شده، قلب جهان بى‌قلب و روح جهان بى روح" بود. "مذهب تریاک مردم" بود.

امروز اما مذهب قبل از هرچیز حکومت و فعالیت سیاسى بزیر پرچم الله است. مذهب یعنى حکومت قوانینى که بشر قادر به چون و چرا در آن نیست. مذهب یعنى حکومت بر بشریت بى‌حق. مذهب امروز یعنى اعمال خشونت بار قوانین پوسیده و ضد انسانى بر کوچکترین زوایای زندگى اجتماعى و شخصى انسانها. مذهب یعنى لگد‌مال کردن خونبار ابتدائى‌ترین حرمت‌های فردی و اجتماعى بشر یعنى اعمال آپارتاید جنسى، سرکوب ابتدائى ترین خواستهای نیمى از جامعه بجرم زن بودن است. مذهب امروز دستگاه بردگى قرون وسطائى کارگران برای پر کردن جیب سرمایه‌دارهای اسلامى است. مذهب حکومت فاشیستى کهنه پرستانى چون خمینى و خامنه‌ای و دستگاه سیاه حوزه‌های باصطلاح علمیه شان است. مذهب امروز دادگاه‌های جانیان لجام گسیخته‌ و از دوزخ گریخته‌ای چون خلخالى، گیلانى، لاجوردی، هاشمى رفسنجانى و گله‌های پاسدار و بسیج و حزب الله است. مذهب امروز یعنى حکومت جمهوری اسلامى ایران، یعنى بربریتى بنام حکومت طالبان در افغانستان، یعنى اتحاد بى همه چیزترین قاتلین در تشکل های تروریستى مذهبى الجزایر. مذهب یعنى ائتلاف سیاسى و اطلاعاتى پاپ و آمریکا، یعنى حکومت عربستان سعودی و پاکستان و حزب‌الله لبنان، یعنى مجاهدین خلق و مجاهدین انقلاب اسلامى. مذهب یعنى سیاهى تحمیل شده بر زندگى جوانان، مذهب یعنى سرکوب شادی و خنده با حیوانى ترین و وحشیانه ترین شیوه‌های فیزیکى و روانى.

مارکس بدرست در مقابل نشه‌ی مذهبى گفت "یگانه راه رهائى عملى در این است که فرد نگرش آن تئوریى را بکار گیرد که در آن انسان والاترین هستى برای انسان است." اما اگر مارکس امروز زنده بود میگفت مذهب تنها تریاک مردم نیست. مذهب دستگاه کثیف ترین کانگسترهای تریاک است. شروع پروسه تحقق رهائى انسان بدون کوتاه کردن دست دستگاه مذهبى از زندگى مردم مقدور نیست. مارکس بیگمان همصدا با مارکسیست‌های امروز میگفت. مذهب همچون فاشیسم سازمان سیاسى و اجتماعى ضد انسان است. مذهب قاتل مردم است. دست مذهب از زندگى مردم کوتاه!

کورش مدرسى

فروردین ١٣٧٧ - مارس ١٩٩٨

٭ همه نقل قول ها از "مقدمه نقد فلسفه حقوق هگل" است.

منتشر شده در نشریه انترناسیونال شماره ٢٧ - اوت ١٩٩٨ - تیر ماه ١٣٧٧