صفحه اول

کارنامه تشکیلاتی

بعضی از تاریخ ها تقریبی هستند
 1. باز گشت به ایران از آمریکا – مرداد ۱۳۵۷
 2. شرکت در اعتراضات عمومی و کارگری
 3. عضویت در چند محفل چپ – پخش اعلامی، بازتکثیر آثار مارکسیستی، …
 4. شرکت در قیام بهمن ۵۷ - در تصرف پادگان عشرت آباد، مرکز ساواک در سلطنت آباد و …
 5. دستگیری توسط جمهوری اسلامی به جرم حمل اسلحه و مهمات – فروردین ۱۳۵۸ – مرداد ۱۳۵۸
 6. عضویت در هیات تحریریه نشریه انقلاب، ارگان وحدت انقلابی برای آزادی طبقه کارگر - ۱۳۵۹
 7. شرکت در تشکیل سازمان رزم انقلابی برای آزادی طبقه کارگر – ۱۳۵۹
 8. شرکت در ایجاد فراکسیون مارکسیسم انقلابی در سازمان رزم انقلابی – ۱۳۶۰
 9. پیوستن به نیروهای طرفدار برنامه حزب کمونیست ایران - ۱۳۶۰
 10. جستن از دستگیری ها و سرکوب سال ۶۰-۶۱
 11. عزیمت به کردستان – بهار ۱۳۶۲
 12. عضویت در جمع نویسندگان رادیو صدای انقلاب – بهار ۱۳۶۲
 13. مسئولیت رادیو صدای انقلاب – تابستان ۱۳۶۲
 14. شرکت در کنگره مؤسس حزب کمونیست ایران – ۱۳۶۲
 15. انتخاب به عضویت در کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران – ۱۳۶۲
 16. شرکت در کنگره چهارم کومه له - ۱۳۶۲
 17. انتخاب به عضویت در کمیته مرکزی و کمیته رهبری کومه له - ۱۳۶۲ – تجدید این انتخاب در کنگره های پنجم و ششم کومه له
 18. وظایف دوره ای و دائمی در کمیته رهبری کومه له
  1. مسئولیت های روتین و عمومی در کمیته رهبری
  2. مسئول سازماندهی تشکیلات شهر ها (تکش)، تشکیلات روستائی ( کتمر) در ک ر کومه له – دائمی تا سال ۱۳۶۹
  3. مسئولیت مرکز اطلاعات – دائمی
  4. مسئول دوره اول و دوم مدرسه حزبی اکتبر
  5. مسئول مالی کومه له – دوره ای
  6. مسئول دبیرخانه کومه له، شامل: دبیرخانه، آموزشگاه نیروی پیشمرگ، مخابرات، اردوگاه ها، تدارکات، تسلیحات، زندان، مرکز پزشکی، سازمان پشتیبانی و تدراکاتی کومه له در عراق – آسوس، و … - دوره ای
 19. نماینده دفتر سیاسی حزب در کردستان – دوره ای
 20. عضویت در هیات اجرائی حزب کمونیست و عزیمت به اروپا – ۱۳۶۹- ۱۹۸۹
 21. دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران – ۱۹۸۹
 22. عضویت در کانون کمونیسم کارگری (سایر اعضا: منصور حکمت، رضا مقدم، ایرج آذرین) – ۱۹۹۰
 23. مسئولیت فدراسیون شوراهای پناهندگان ایرانی در خارج کشور – ۱۹۹۰
 24. عضویت در دفتر سیاسی حزب کمونیست ایران (سایر اعضا: منصور حکمت، رضا مقدم، ایرج آذرین) – ۱۹۹۰
 25. جدائی از حزب کمونیست ایران - شرکت در تاسیس حزب کمونیست کارگری – ۱۹۹۱
 26. عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری تا جدائی در سال ۲۰۰۴
 27. تاسیس انجمن مارکس - لندن به همراه منصور حکمت
 28. رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری، بعد از بیماری منصور حکمت – ۲۰۰۲
 29. دبیر کمیته مرکزی و لیدر حزب کمونیست کارگری – ۲۰۰۲ - ۲۰۰۴
 30. رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری بعد از کنگره چهارم حزب تا جدائی از این حزب ۲۰۰۴
 31. شرکت در تاسیس حزب کمونیست کارگری – حکمتیست – ۲۰۰۴
 32. عضویت در کمیته مرکزی و دبیری کمیته مرکزی حزب حکمتیست – تا سال ۲۰۱۰ – کنگره چهارم