صفحه اول

مقدمه ای بر تاریخ چپ ایران

جلسه اول : تا سال ۱۳۳۲

از سلسله بحث های آموزشی ارائه شده در حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست در سال ۲۰۰۹
  1. مقدمه
  2. روش برخورد
  3. تولد چپ در انقلاب مشروطه
  4. فرقه اجتماعیون عامیون
  5. از مشروطه تا تشکیل حزب کمونیست
  6. مختصات حزب کمونیست
  7. دوران سلطنت رضا شاه
  8. سالهای ١٣٢٠ تا کودتای ١٣٣٢
  9. پرسش و پاسخ