اصول فعالیت کمونیستی

فایل های ویدئو

 1. معرفی:
  1. معرفی بحث.
  2. فعالیت کمونیستی یک پایه هویت کمونیستی است
 2. فعالیت کمونیستی:
  1. فعالیت کمونیستی و جنبش طبقه کارگر
  2. شرایط ذهنی و عینی انقلاب سوسیالیستی
  3. وحدت و گسل های دو پدیده
 3. گسل ها:
  1. روشنفکران و انقلابی گری خرده بورژوائی
  2. جنبش کارگری
 4. فعالیت کمونیستی چیست؟
  1. چه سازمانی لازم است؟
  2. قابلیت های بورژوازی
 5. فعالیت کمونیستی چیست؟
  1. امکانات و قابلیت های پرولتاریا
 6. فعالیت کمونیستی چیست؟
  1. مشخصات سازمانی فعالیت کمونیستی
 7. خلاصه بحث های جلسات قبل
 8. اصول فعالیت کمونیستی
  1. هدف از فعالیت کمونیستی
  2. تسمه نقاله های مبارزه کمونیستی
  3. محل رشد و پاگیری فعالیت کمونیستی
  4. کارکرد پایه ای فعالیت کمونیستی
  5. آگاهگری
 9. کارکرد پایه ای فعالیت کمونیستی
  1. متحد کردن
  2. رهبری
 10. اصول فعالیت کمونیستی:
  1. فعالیت کمونیستی: روشنگری یا مبارزه
  2. کمیته های کمونیستی و حوزه های حزبی
 11. اصول فعالیت کمونیستی: کار در جنبش ها و در میان طبقات دیگر
 12. اصول فعالیت کمونیستی: کار در شرایط ویژه
  1. کار در خارج کشور
  2. گارد آزادی